ดุสิตโพลเผยคะแนนผลงานรัฐก.ย.ลด

วันที่ 02 ต.ค. 2554 เวลา 09:41 น.
ดุสิตโพลเผยคะแนนผลงานรัฐก.ย.ลด
สวนดุสิตโพลเผยดัชนีการเมืองเดือนก.ย.ลดลงจากส.ค. คนให้คะแนนผลงานนายกฯ6.05จากคะแนนเต็ม 10

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดทำดัชนีการเมืองไทย โดยมีตัวชี้วัดทั้งการบริหารงานของรัฐบาล ฝ่ายค้าน ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน บทบาทสื่อมวลชนและอื่นๆ รวม 25 ประเด็น ซึ่งในเดือนก.ย.ได้สำรวจดัชนีจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 5,376 คน ระหว่างวันที่ 25 ก.ย. – 1 ต.ค.โดยพบว่าภาพรวมคะแนนดัชนีการเมืองไทย ก.ย .อยู่ที่ 5.24 จากคะแนนเต็ม 10 ลดลงจากส.ค.ซึ่งอยู่ที่5.51

ทั้งนี้ ประชาชนให้คะแนน 25 ตัวชี้วัดดัชนีการเมืองไทยในด้านต่างๆจากคะแนนเต็ม 10 เรียงลำดับได้ดังนี้

1.ผลงานของนายกรัฐมนตรี ก.ย. 6.05 ลดลงจากส.ค. ซึ่งอยู่ที่ 6.14

2. บทบาทของสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆให้ประชาชนรับรู้ ก.ย.อยู่ที่ 5.89จากส.ค.อยู่ที่ 6.32

 

3. ผลงานของรัฐบาล ก.ย.อยู่ที่ 5.76 ลดลงจากส.ค.อยู่ที่ 5.95

4. การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม ก.ย.อยู่ที่ 5.63ลดลงจากส.ค.ซึ่งอยู่ที่6.01

5. การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ก.ย.อยู่ที่5.58ลดลงจากส.ค.ซึ่งอยู่ที่5.81

6. การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ก.ย.อยู่ที่5.46ลดลงจากส.ค.ซึ่งอยู่ที่5.80

7. การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน ก.ย.อยู่ที่ 5.42ลดลงจากส.ค.ซึ่งอยู่ที่5.96

8. การจัดการศึกษาสำหรับประชาชนก.ย.อยู่ที่ 5.40ลดลงจากส.ค.ซึ่งอยู่ที่5.86

9. การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระก.ย.อยู่ที่5.36ลดลงจากส.ค.ซึ่งอยู่ที่5.76

10. สภาพของสังคมโดยรวมก.ย.อยู่ที่5.35จากส.ค.ที่5.67

11. ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการก.ย.อยู่ที่ 5.31จากส.ค.ที่5.63

12. สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม ก.ย.อยู่ที่5.29จากส.ค.ที่5.65

13. การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวมก.ย.ที่5.28จากส.ค.ที่5.51

14. จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติ ก.ย.อยู่ที่ 5.23จากส.ค.ที่5.62

15. ความเป็นอยู่ของประชาชนก.ย.ที่5.21 จากส.ค.ที่5.50

16. การแก้ปัญหายาเสพติดก.ย.ที่5.16 เพิ่มจากส.ค.ซึ่งอยู่ที่5.06

17. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก.ย.อยู่ที่5.14 ลดลงจากส.ค.ซึ่งอยู่ที่5.47

18. ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้ายก.ย.อยู่ที่5.12ลดลงจากส.ค.ซึ่งอยู่ที่5.45

19. ความสามัคคีของคนในชาติก.ย.อยู่ที่ 5.09 ลดลงจากส.ค.ซึ่งอยู่ที่5.28

20. การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีก.ย.อยู่ที่ 5.06 จากส.ค.ที่5.13

21. ราคาสินค้า ก.ย.อยู่ที่4.89 จากส.ค.ที่5.09

22. การแก้ปัญหาการว่างงานก.ย.อยู่ที่ 4.67 จากส.ค.ที่4.93

23. การแก้ปัญหาความยากจน ก.ย.อยุ่ที่4.56ลดลงจากส.ค.ที่4.83

24. การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลก.ย.อยู่ที่4.55ลดลงจากส.ค.ที่ 4.73

25. การแก้ปัญหาคอรัปชั่นก.ย.อยู่ที่ 4.48ลดลงจากส.ค.ที่4.72

สำหรับ ผลงานรัฐบาลที่ได้คะแนนน้อย ไม่ถึง 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 มี 5 ประเด็น โดยเรียงลำดับจากประเด็นที่มีค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ

1. การแก้ปัญหาคอรัปชั่น4.48

2. การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล4.55

3. การแก้ปัญหาความยากจน4.56

4. การแก้ปัญหาการว่างงาน4.67

5. ราคาสินค้า4.89