เกษตรฯคุมเข้มนำเข้า-ส่งออกสินค้าผ่านชายแดน

  • วันที่ 18 ก.พ. 2553 เวลา 13:37 น.

ก.เกษตรฯ ตรวจเข้มนำเข้า–ส่งออกสินค้าเกษตรผ่านด่านชายแดนลดผลกระทบ AFTA

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและเฝ้าระวังการนำเข้าสินค้าเกษตร ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) เห็นชอบแนวทางการติดตามการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรภายใต้ข้อตกลง AFTA เพื่อให้ทราบสถานการณ์การนำเข้าและส่งออกสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสำหรับการใช้มาตรการปกป้องพิเศษ กรณีที่มีการนำสินค้าเข้ามาในประเทศเป็นจำนวนมาก

โดยมอบหมายให้กรมต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานปริมาณการนำเข้า- ส่งออกสินค้าเป็นรายเดือน ในวันที่ 10 ของทุกเดือน พร้อมทั้งพิจารณาว่ามีความผิดปกติหรือไม่ แล้วส่งให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรรวบรวบข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการฯ หาแนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงมาตรการรองรับผลกระทบ และนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนการลักลอบนำเข้าเมล็ดพันธุ์ข้าวตามแนวชายแดน เบื้องต้นได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรทำหนังสือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการติดตามการนำเข้า-ส่งออกสินค้าผ่านด่านตามแนวชายแดน หากหน่วยงานใดไม่มีด่านก็เสนอให้จัดตั้งรถ Mobile เคลื่อนที่ติดตามตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออก

พร้อมทั้งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบกรณีกรมศุลกากรพบว่ามีการลักลอบนำเข้าข้าวให้ส่งมอบสินค้าให้กรมวิชาการเกษตรตรวจสอบ และให้ทั้ง 2 หน่วยงานประสานงานกันเพื่อดำเนินการกับสินค้าที่ตรวจจับได้ต่อไป

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ