โพลอยากฟังครม.ปูแถลงนโยบายยานรก

วันที่ 21 ส.ค. 2554 เวลา 10:13 น.
โพลอยากฟังครม.ปูแถลงนโยบายยานรก
โพลสวนดุสิตเผยประชาชนให้ความสนใจครม.ยิ่งลักษณ์แถลงนโยบายต่อสภาเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุด         สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏ เปิดเผย สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,386 คน ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2554 กรณีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1 ได้ข้อสรุปกำหนด 8 ข้อใหญ่ ให้เป็นนโยบายเร่งด่วนในปีแรกที่จะใช้แถลง ต่อสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะมีการจัดลำดับความสำคัญอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการสะท้อน ความคิดเห็นของประชาชนต่อการแถลงนโยบายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการดำเนินงานของรัฐบาลในระยะต่อๆไป สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับความสนใจของประชาชนในเนื้อหาการแถลงนโยบายขอรัฐบาล
         
อันดับ 1การแก้ปัญหายาเสพติด97.50%
อันดับ 2การปราบทุจริตคอรัปชั่น96.62%
อันดับ 3การสร้างความปรองดอง95.59%
อันดับ 4ปัญหาชายแดนภาคใต้90.90%
อันดับ 5การพักหนี้เกษตรกร ,ค่าแรง 300 บ. ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 15,000 บ.89.79%
อันดับ 6การฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ86.49%
อันดับ 7การปฏิรูปการเมือง81.20%
อันดับ 8การแจกแท็บเล็ตให้นักเรียน77.24%
         
จุดเน้นการแถลงนโยบายของรัฐบาล และ สิ่งที่ต้องการให้ฝ่ายค้านอภิปรายของประชาชน ประเด็นที่ฝ่ายรัฐบาลควรเน้น การปราบปรามผู้มีอิทธิพล/มาตรการ บทลงโทษที่เด็ดขาด 86.07 % การควบคุมดูแลแหล่งมั่วสุม สถานบันเทิงที่มอมเมาเยาวชน 8.12%
         
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.81% ส่วนประเด็นที่ฝ่ายค้านควรอภิปราย คือ มาตรการ บทลงโทษที่ยังไม่เด็ดขาด เข้มงวด 62.67 % ข้อกฎหมายที่ยังมีช่องโหว่ /การละเว้นหรือเลือกปฏิบัติ25.64% ปัญหาการมั่วสุมยาเสพติดของเยาวชน11.69%
         
การปราบทุจริตคอรัปชั่น ประเด็นที่ฝ่ายรัฐบาลควรเน้น คือจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ นักการเมือง55.02% บทลงโทษที่เด็ดขาดสำหรับผู้ที่ทำผิด/ไม่เลือกปฏิบัติ 25.10% และ การทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้19.88% ส่วนประเด็นที่ฝ่ายค้านควรอภิปรายการตรวจสอบทรัพย์สินของนักการเมือง72.22 % ที่มาที่ไปของการจัดสรรงบประมาณในเรื่องต่างๆ16.67% และการดำเนินงานโครงการต่างๆของแต่ละกระทรวง11.11
         
การสร้างความปรองดอง ประเด็นที่ฝ่ายรัฐบาลควรเน้น วิธีการ/แนวทางสร้างความปรองดองที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม62.74% การดำเนินการที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ไม่เลือกปฏิบัติ34.43% และ การเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยของคนในชาติ 2.83% สำหรับประเด็นที่ฝ่ายค้านควรอภิปราย ความเป็นไปได้ของนโยบายและวิธีปฏิบัติ47.94% การทำหน้าที่ของรัฐบาล /การวางตัวที่เหมาะสม46.91% และ การเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง /เงิน 10ลบ. วีซ่าทักษิณ 5.15%
         
ปัญหาชายแดนใต้ ประเด็นที่ฝ่ายรัฐบาลควรเน้นมาตรการควบคุมดูแลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง48.65% การช่วยเหลือเกษตรกรในระยะยาว นอกจากการพักหนี้30.64% และการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง20.71%
         
ส่วนประเด็นที่ฝ่ายค้านควรอภิปราย ปัญหาที่ตามมา เช่น สินค้าแพง ความไม่เท่าเทียม ฯลฯ37.50% การแจกแจงงบประมาณที่นำมาใช้33.87% และ การเพิ่มภาระให้กับนายจ้าง ผู้ประกอบการ28.63%
         
การฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประเด็นที่ฝ่ายรัฐบาลควรเน้นการส่งทูตไปพบปะพูดคุยเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์อันดี44.63%การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทต่างๆ โดยเฉพาะไทย กัมพูชา42.38% และ ความปลอดภัยของประชาชน การค้าขาย และการท่องเที่ยว12.99% ขณะที่ประเด็นที่ฝ่ายค้านควรอภิปราย คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง68.31% การแก้ไขรัฐธรรมนูญ23.33% การจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรี 8.36%
         
ประเด็นการแจกแท็บเล็ตให้นักเรียน ประเด็นที่ฝ่ายรัฐบาลควรเน้น คือ เหตุผลและความจำเป็นในการแจกแท็บเล็ต67.03% สิ่งที่นักเรียนควรปฏิบัติต่อการนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์28.57% และ ความโปร่งใสในการแจกจ่ายให้กับโรงเรียนต่างๆ4.40% ขณะที่ประเด็นที่ฝ่ายค้านควรอภิปราย ผลประโยชน์ ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง51.76% การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนนอกจากแจกของ25.89% และ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการนี้22.35%