โพลชี้ปชช.คุ้นหน้ารมต.ปู1

วันที่ 20 ส.ค. 2554 เวลา 15:00 น.
โพลชี้ปชช.คุ้นหน้ารมต.ปู1
เฉลิม-ชุมพล-ประชา ติดโผรัฐมนตรีหน้าใหม่ประชาชนคุ้นหน้า ด้านยิ่งลักษณ์เฮ! คะแนนความเชื่อมั่นเกินครึ่ง

นิด้าโพลสำรวจรัฐมนตรีใหม่ที่ประชาชนรู้จักมากที่สุด พบ 3 อันดับแรกใน 10 อันดับ รู้จัก ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บารุง นายชุมพล ศิลปอาชา และพล.ต.อ. ประชา พรหมนอก ในจำนวนนี้ กว่าครึ่งเห็นว่าทั้ง 3 มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ทางาน ความซื่อสัตย์สุจริต และภาพลักษณ์โดยรวม เชื่อ สามารถทางานได้ และมั่นใจรัฐบาลยิ่งลักษณ์ จะแก้ปัญหา เศรษฐกิจ ปากท้อง คนว่างงาน ยาเสพติด ปัญหาความขัดแย้งไทย-เขมร ได้ แต่ไม่มั่นใจแก้ ปัญหาชายแดนใต้ คอรัปชั่น และคนไทยแบ่งสี สำเร็จ

ชุมพล-เฉลิม-ประชา

สำหรับคะแนนระดับความเชื่อมั่นความสามารถในการแก้ไขปัญหา และนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ของนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้ 6.59 คะแนน

ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิตกรรมการบริหารศูนย์สารวจความคิดเห็นของประชาชน นิด้าโพล และอาจารย์ประจาคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เสนอแนะ “สิ่งที่รัฐบาลเพื่อไทยต้องคิด”

ชัยชนะของนโยบายประชานิยมของพรรคเพื่อไทยที่มีต่อคู่แข่ง สะท้อนให้เห็นความเหนือกว่าในความกล้าหาญและเข้าถึงความต้องการของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ทว่าชัยชนะในการเลือกตั้ง มิใช่ชัยชนะทางการเมือง เพราะการเลือกตั้งเป็นเพียงผลสะท้อนของการตัดสินใจทางการเมืองของประชาชนในชั่วขณะหนึ่ง เวลาหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ชั่วกาลนาน

รัฐบาลพรรคเพื่อไทยจาเป็นต้องเอาชนะในยกต่อๆไปด้วยจนครบยก 4 ปี จึงถือว่าได้ชัยชนะเด็ดขาดในเทอมการเมืองเทอมนี้ โจทย์หินของพรรคเพื่อไทยต่อไปคือ “การนานโยบายประชานิยมอันร้อนแรงของพรรคไปปฏิบัติให้เกิดผลสาเร็จ” ถ้าล้มเหลวพรรคเพื่อไทยคงจะคิดออกว่าอะไรจะตามมา ดังนั้น พรรคเพื่อไทยต้องระดมสรรพกาลังใน “การคิด การทา และ การไม่ทา” ให้รอบคอบถี่ถ้วน เพราะหาก “คิดผิด ทาผิด” ไม่เพียงพรรคเพื่อไทยเท่านั้นที่เสียหาย แต่ประชาชนและประเทศชาติจะเสียหายตามไปด้วย

ช่วงเวลา 3 – 6 เดือนแรก เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนรอคอยและให้โอกาส หวังว่าพรรคเพื่อไทยจะใช้ช่วงเวลานี้ให้เป็นประโยชน์ โดยเอาประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง หากพรรคเพื่อไทยได้ทาในสิ่งที่ถูกต้อง ถูกใจประชาชนแล้ว แน่นอนความเลื่อมใสศรัทธาจะตามมา ถึงเวลานั้นหากพรรคเพื่อไทยจะทาตามความต้องการของตัวเองบ้าง บนพื้นฐานที่ประชาชนยอมรับได้ ก็ย่อมทาได้