โพลเผยคนไม่เชื่อมั่นศาลรธน.

วันที่ 18 ส.ค. 2554 เวลา 19:15 น.
โพลเผยคนไม่เชื่อมั่นศาลรธน.
สวนดุสิตโพลเผยคนกรุงเทพฯไม่เชื่อมั่นศาลรัฐธรรมนูญหวั่นตัดสินคดี2มาตรฐานตามแรงสังคมกดดัน

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนในกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 1,174 คน ระหว่างวันที่ 13 - 17 ส.ค.ในหัวข้อ"ศาลรัฐธรรมนูญในสายตาประชาชน"โดยเป็นการสอบถามความคิดเห็นเนื่องในโอกาสที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัด โครงการสัมมนาระหว่างศาลรัฐธรรมนูญและสื่อมวลชน

ทั้งนี้ ผลสำรวจมีคำถามเกี่ยวกับการรับรู้ของประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีร้อยละ 62.44 ระบุว่ารู้ คือเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินคดีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 37.56 ระบุว่าไม่รู้ เพราะยังขาดความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง

เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อศาลรัฐธรรมนูญ ณ วันนี้ ปรากฎว่า ร้อยละ 37.62 ไม่ค่อยเชื่อมั่น เพราะการตัดสินคดีที่ผ่านมามีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย บางคดีมองว่าเป็นการตัดสินแบบ 2 มาตรฐาน อาจได้รับความกดดันจากสังคม ร้อยละ 25.53 ค่อนข้างเชื่อมั่น เพราะเชื่อมั่นในกระบวนการตัดสิน การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ การตัดสินคดีความในแต่ละครั้งล้วนเป็นเรื่องที่สังคมต่างให้ความสนใจ ศาลรัฐธรรมนูญ ต้องยึดมั่นในความยุติธรรม ส่วนร้อยละ 19.31 ไม่เชื่อมั่น เพราะการพิจารณาคดีในแต่ละเรื่องจะต้องใช้เวลานาน หากมีคดีเข้ามาพร้อมกันหลายเรื่องอาจพิจารณาไม่ทัน อีกทั้งยังมีการถูกแทรกแซงทางการเมือง ขณะที่ ร้อยละ 17.54 เชื่อมั่นมาก เพราะศาลมีหน้าที่รักษากฎหมายสูงสุดของประเทศ ทั้งประธานและตุลาการล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์มานาน ยึดมั่นในคำสัตย์ ปฎิญาณที่ให้ไว้

เมื่อถามถึงผลงานของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา เรื่องใดที่ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 42.86 เห็นว่าคดีทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 32.14 เห็นว่าการยื่นบัญชีตรวจสอบทรัพย์สินของข้าราชการ ร้อยละ 25 เห็นว่าการสิ้นสมาชิกภาพทางการเมืองของนักการเมือง ส่วนผลงานของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเรื่องใดทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นลดลง ร้อยละ 47.82 เห็นว่าการตัดสินเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงของกลุ่มต่างๆ ร้อยละ 43.47 เห็นว่าเป็นการตัดสินคดียุบพรรคการเมือง ร้อยละ 8.71 เห็นว่าการตัดสินคดีซุกหุ้นชินวัตร

เมื่อถามถึงศาลรัฐธรรมนูญจะสามารถแก้ปัญหาของบ้านได้อย่างไร โดยร้อยละ 30.63 เห็นว่าการพิจารณาตัดสินคดีความต่างๆจะต้องยึดหลักความถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส ตรงไปตรงมา ร้อยละ 21.17 เห็นว่ามีอิสระในการดำเนินการงานไม่ถูกแทรกแซงจากการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล ร้อยละ 17.65 เห็นว่าการสร้างความรู้ ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพของประชาชน และร้อยละ 15.12 เห็นว่าศาลจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาบ้าน เมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ.