โพลเผยคนพอใจผลงานผู้ว่าฯกทม.เล็กน้อย

วันที่ 24 ก.ค. 2554 เวลา 11:25 น.
โพลเผยคนพอใจผลงานผู้ว่าฯกทม.เล็กน้อย
โพลกรุงเทพเผยผลสำรวจประเมินผลงานผู้ว่าฯกทม.ช่วง2ปี6เดือนที่ผ่านมาประชาชนพอใจเกินครึ่งเล็กน้อย         ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพล) ได้สำรวจความเห็นผลงาน 2 ปี 6 เดือน ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ในกรุงเทพมหานคร 50 เขต จำนวน...คน จากคะแนนเต็ม 10 พบว่า คนกรุงเทพฯ ให้คะแนนความพึงพอใจ 5.67 คะแนน โดยพึงพอใจผลงานด้านสุขภาพและการป้องกันโรคระบาดมากที่สุด 6.29 คะแนน แต่พึงพอใจผลงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินน้อยสุด 5.02 คะแนน

 

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร

ส่วนนโยบายหลัก 6 ด้าน ที่ผู้ว่าฯ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ใช้หาเสียง พบว่า เห็นผลแล้ว 2 นโยบายคือ ด้านสุขภาพ ร้อยละ 57.7 และด้านการศึกษา ร้อยละ 52.9  ส่วนนโยบายที่ยังไม่เห็นผล 4 นโยบาย ได้แก่ ด้านความปลอดภัย การจราจร เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

สำหรับคะแนนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม. ของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้ 6.28 คะแนน โดยได้คะแนนด้านความซื่อสัตย์โปร่งใสมากที่สุด 6.82 คะแนน แต่ได้คะแนนด้านความฉับไวในการแก้ปัญหาน้อยที่สุด 5.90 คะแนน

ส่วนความคิดเห็นต่อประเด็นการดำเนินงาน ที่มุ่งหวังให้คนกรุงเทพฯมีชีวิตความเป็นอยู๋ที่ดีขึ้น พบว่า คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 63.5 เห็นว่าตนเองยังคงมีชีวิตความเป็นอยู่เหมือนเดิม ขณะที่ร้อยละ 29.1 เห็นว่าดีขึ้น และร้อนละ 7.3 เห็นว่าแย่ลง

เมื่อสอบถามถึงความคาดหวังเมื่อตอนที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้รับเลือกเป็นผู้ว่า ฯ กทม.กับผลงานที่ปรากฏในขณะนี้พบว่า คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 46.2 เห็นว่ามีผลงานพอๆ กับที่คาดหวังไว้ ร้อยละ 14.8 เห็นว่าดีกว่าที่คาดหวังไว้ และร้อยละ 9.7 เห็นว่าแย่กว่าที่คาดหวังไว้ ขณะที่ร้อยละ 29.3 ระบุไม่ได้คาดหวังไว้