UNGC Leaders Summit 2021(ตอนที่ 3)จับตาความเคลื่อนไหวล่าสุด Climate Action

วันที่ 14 มิ.ย. 2564 เวลา 09:46 น.
UNGC Leaders Summit 2021(ตอนที่ 3)จับตาความเคลื่อนไหวล่าสุด Climate Action
โดย ธันยพร กริชติทายาวุธ

**********************

วันพรุ่งนี้ต่อเนื่องไป 26 ชั่วโมง การประชุมครั้งสำคัญของโลก UNGC Virtual Leaders Summit 2021 กำลังจะเกิดขึ้น ในการประชุมปีนี้ นอกจากประเด็นที่ UNGC ขับเคลื่อนมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และการต่อต้านคอร์รับชั่น  ประเด็นที่น่าจับตามองที่สุดที่เห็นจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

ปัจจุบัน ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลอย่างมากต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน ซึ่งจะพิจารณาถึงความเสี่ยงในด้านดังกล่าวต่อการดําเนินธุรกิจ โดยผลการสํารวจความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารบริษัทชั้นนํากว่า 1,000 คนทั่วโลก ปรากฏว่าความเสี่ยงจากเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความล้มเหลวในการปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงภัยธรรมชาติ เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบและมีโอกาสที่ จะเกิดขึ้นสูงเป็นอันดับต้นๆ

การประชุม Leaders Summit 2021 ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ จะมีช่วงเวลาที่ผู้นำความยั่งยืนจากทั่วโลก จะได้นำเสนอ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และแนวทางในเรื่องนี้บนเวทีหลัก หรือ Main Stage Plenary ซึ่งถือเป็นหัวใจของการประชุม ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายนนี้ เวลา 11.00-11.45 น. เวลาท้องถิ่น เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือตรงกับเวลา 22.00-22.45 น. ตามเวลาประเทศไทย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ในฐานะนายกสมาคมเครือข่ายโกลบอล คอมแพ็กแห่งประเทศ และซีอีโอเครือเจริญโภคภัณฑ์ จะร่วมแสดงวิสัยทัศน์ภายใต้หัวข้อ  “Light the Way to Glasgow and Net Zero: Credible Climate Action for a 1.5 °C World”  หรือ “มุ่งหน้าสู่การประชุม COP26 Glasgow และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ : แนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมภาวะโลกร้อนให้อยู่ในขอบเขต 1.5 องศาเซลเซียส”  โดยมีนายกอนซาโล มูนโญส(Gonzalo Muñoz) Chile COP25 High Level Climate Champion และนายไนเจล ทอปปิง (Nigel Topping) UN's High-Level Climate Action Champion ซึ่งเป็นแชมเปี้ยนในเรื่อง Climate Change เป็นผู้กล่าวนำ

นอกจากนี้    ในวันที่ 16 มิถุนายน เวลา 09.00–09.50 น. (ตามเวลาประเทศไทย)  สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย หรือ GCNT ได้เป็นเจ้าภาพจัดเสวนาในหัวข้อ “การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ: ยกระดับแนวทางธุรกิจเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” หรือ “A New Era of Action. Accelerate Climate Action: Raising Business Pathway to Decarbonization” ซึ่งจะมีผู้นำองค์กรธุรกิจ องค์กรภาครัฐจากประเทศไทย เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ คุณแดน ปฐมวาณิชย์  ซีอีโอ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) และคุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ต่อด้วยเวลา 10.30-11.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย)  ยังมีการเสวนาในหัวข้อ "การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่การปล่อยยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์" หรือ “Southeast Asia’s Net Zero Transformation for Agriculture & Food Sector” จัดโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนาจาก ประเทศไทย ได้แก่ คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดร.กลย์วัฒน์ สาขากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์  ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

การที่ประชุมผู้นำความยั่งยืนระดับโลกอย่าง UN Global Compact Leaders Summit 2021 ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นการรับมือมหันตภัยโลกร้อนและการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์  โดยเปิดเวทีพูดคุยหารือถึง 3 เวที ตอกย้ำถึงความเร่งด่วนของเรื่องนี้  ซึ่งน่าจับตามองถึงความเคลื่อนไหวล่าสุดและผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นภายหลังการประชุม  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตัดสินใจของนักลงทุนที่จะให้ความสนใจต่อประเด็นนี้เพิ่มมากขึ้น

สอดคล้องกับที่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ประกาศการเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD supporter) อย่างเป็นทางการ  ถือเป็นก้าวสําคัญที่แสดงให้ผู้ลงทุนทั่วโลกเห็นว่า ตลาดทุนไทยมีพัฒนาการที่สอดคล้องกับกระแสโลกที่ให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่การยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ของบริษัทจดทะเบียนในการเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยกาซเรือนกระจก ซึ่งถือเป็นพื้นฐาน ที่สําคัญในเสริมสร้างความสามารถของภาคธุรกิจให้บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ และโอกาสทางธุรกิจที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศ

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ในฐานะเครือข่ายท้องถิ่นของ UN Global Compact ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ให้กับภาคเอกชนไทย  ด้วยการร่วมมือกับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (อบก.) นำแนวปฏิบัติตามกรอบการเปิดเผยแพร่ข้อมูลความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD Recommendations) ซึ่งริเริ่มโดยคณะทํางานเพื่อพัฒนากรอบการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-Related Financial Disclosure: TCFD) มาช่วยให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศต่อผู้ลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนนําไปวิเคราะห์ความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศ และเปรียบเทียบในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันได้ รวมถึงเป็นกลไกตลาดให้เกิดการขับเคลื่อนการลงทุนในธุรกิจคาร์บอนต่ำ พร้อมกับเป็นข้อมูลเพื่อเชิญชวน ให้ภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นผู้สนับสนุน

องค์กรธุรกิจที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ เพื่อนำข้อมูลมาทบทวนแผนงานธุรกิจ พิจารณาการนําปัจจัยด้านความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปผนวกเข้ากับกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานสากล   เพื่อพัฒนาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน  สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และประเด็นที่ผู้นำความยั่งยืนระดับโลกกำลังเคลื่อนไหวกันอยู่ในเวลานี้