กกต.แจงใช้ปากกาสีอื่นนอกจากน้ำเงินกาบัตรก็ไม่ได้เป็นบัตรเสีย

วันที่ 22 พ.ค. 2565 เวลา 13:04 น.
กกต.แจงใช้ปากกาสีอื่นนอกจากน้ำเงินกาบัตรก็ไม่ได้เป็นบัตรเสีย
กกต.ชี้แจง ปมใช้ปากกาสีอื่นนอกจากน้ำเงินกาบัตรเลือกตั้ง ไม่ได้หมายความว่าเป็นบัตรเสีย เนื่องจากไม่มีกฎหมายห้ามไว้

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 65 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงว่า ตามที่ปรากฏว่ามีข้อความผ่า ฟังจากรายการข่าวช่อง NBT เมื่อเช้า เนื่องจากโควิด ทำให้ผู้ที่จะไปหาบัตรเลือกผู้ว่า กทม. ต้องพกปากกาสีน้ำเงินไปเอง ปากกาสีดำ สีแดง ไม่ได้ จะเป็นบัตรเสียทันที และเขาจะให้ใส่เจลแอลกอฮอล์ หลายจุด ต้องรอให้มือแห้งก่อน จึงค่อยกาบัตร มิฉะนั้น บัตรอาจเปียก ที่กาไว้อาจเลอะเลือนกลายเป็นบัตรเสียได้ เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเรียนว่า หากปรากฏว่า มีการใช้ปากกาสีอื่น ก็มิได้หมายความว่า จะเป็นบัตรเสียทันที เนื่องจากไม่มีกฎหมายหรือระเบียบฯห้ามไว้

ทั้งนี้การพิจารณาลักษณะของบัตรเสียเป็นไปตามมาตรา 100 แห่ง พ.รบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 175 อย่างเคร่งครัด

ใน พ.รบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 บัญญัติประเด็นบัตรเสียไว้ดังนี้

บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย

(1) บัตรปลอม

(2) บัตรที่มีการทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใด ๆ ลงในบัตรเลือกตั้งนอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนน เว้นแต่เป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง

(3) บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน

(4) บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ ผู้สมัครเกินจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่นที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น

(5) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด เว้นแต่เป็นการลงคะแนน“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”

(6) บัตรที่ได้ทำเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร แล้วท าเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”

(7) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดว่าเป็นบัตรเสีย

ขณะที่ในข้อ 175 ของ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 บัญญัติเรื่องบัตรเสียไว้ดังนี้

ข้อ 175 บัตรเลือกตั้งที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่ให้นับเป็นคะแนนเลือกตั้ง

(1) บัตรปลอม

(2) บัตรที่มีการทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใด ๆ ลงในบัตรเลือกตั้ง นอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนน เว้นแต่เป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

(3) บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน

(4) บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครเกินจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่นที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น

(5) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด เว้นแต่เป็นการลงคะแนน “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”

(6) บัตรที่ได้ทำเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร แล้วทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”

(7) บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมอบให้

(8) บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครซึ่งมีจุดตัดอยู่นอก “ช่องทำเครื่องหมาย”

(9) บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนซึ่งมีจุดตัดอยู่นอก “ช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”

(10) บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนใน “ช่องทำเครื่องหมาย” ที่ไม่มีผู้สมัครหรือผู้สมัครที่ถูกถอนชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเสียชีวิตก่อนวันเลือกตั้ง

(11) บัตรที่ทำเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท

(12) บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครใน “ช่องทำเครื่องหมาย” เกินกว่า หนึ่งเครื่องหมายใน “ช่องทำเครื่องหมาย” เดียวกัน สำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นคนเดียว