logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เปิดผลสำรวจ“ผู้ว่าฯ กทม. แบบไหนที่ถูกใจคนกรุง”

เปิดผลสำรวจ“ผู้ว่าฯ กทม. แบบไหนที่ถูกใจคนกรุง”

07 พฤษภาคม 2565

กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจ“ผู้ว่าฯ กทม. แบบไหนที่ถูกใจคนกรุง” พบ ร้อยละ70.6เลือกจากคนที่มีความรู้ความสามารถ และร้อยละ 71.3 อยากให้มาช่วยลดค่าครองชีพแก้ปัญหาปากท้อง

เมื่อวันที่ 7 พค. 65 กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ผู้ว่าฯ กทม. แบบไหนที่ถูกใจคนกรุง” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 76.1 ทราบว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 ในวันที่ 22 พ.ค. ส่วนร้อยละ 23.4 ทราบแต่ยังไม่รู้ว่าเลือกวันไหน ขณะที่ร้อยละ 0.5 ไม่ทราบ

เมื่อถามถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกผู้ว่าฯ กทม. พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.6 เลือกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รองลงมาร้อยละ 54.4 เลือกจากนโยบายของผู้สมัคร ร้อยละ 18.7 เลือกผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรค และร้อยละ 12.7 เลือกจากผู้ที่มีชื่อเสียง ผู้ที่รู้จัก

เมื่อถามว่าเรื่องที่อยากให้ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่มาแก้ปัญหาหรือทำอะไรให้กับคนกรุงเทพฯ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.3 อยากให้ลดค่าครองชีพ แก้ปัญหาปากท้อง รองลงมาคือ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 49.6 และ แก้ปัญหาการจราจรใน กทม. คิดเป็นร้อยละ 45.4

เมื่อถามว่า “ตั้งใจจะไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 พ.ค. 2565 นี้หรือไม่” พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 86.3 ตั้งใจว่าจะไปแน่นอน ส่วนร้อยละ 12.0 ยังไม่แน่ใจ และร้อยละ 1.7 ตั้งใจว่าจะไม่ไป

สุดท้ายเมื่อถามว่า “ตัดสินใจอย่างไรกับการเลือกผู้ว่าฯ กทม. ที่จะถึงนี้” พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 52.5 ยังไม่ตัดสินใจรอดูการหาเสียงอาทิตย์สุดท้าย ขณะที่ร้อยละ 47.5 มีคนที่คิดจะเลือกในใจแน่นอนแล้ว