เต็มพิกัด"เฉลิม"นั่งนายกฯน้อย

วันที่ 03 ต.ค. 2555 เวลา 19:39 น.
เต็มพิกัด"เฉลิม"นั่งนายกฯน้อย
“เฉลิม” เต็มพิกัด รับมอบอำนาจ”นายกฯน้อย”  คุมขรก. ดูแลชายแดนใต้

โดย....ธรรมสถิตย์ ผลแก้ว 

หลังจากนายงยุทธ วิชัยดิษฐ์ ลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทำให้.  น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามคำสั่งสำนักนายกฯที่  224/2555  เกี่ยวกับการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี  โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)  .รับทราบเมื่อวันที่ 2 ต.ค. ที่ผ่านมา            

ทั้งนี้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ซึ่งเป็นรองนายกฯเบอร์ 2  ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจกำกับดูแลงานอดีตรองนายกฯ ยงยุทธ หลายด้าน  เริ่มตั้งได้รับมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.)    

ร.ต.อ.เฉลิม ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ 1.คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 3.คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 4.คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  5. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6.คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 7. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ        

ร.ต.อ.เฉลิม ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกฯ 1.คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกฯ 2. คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 3.คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย   4. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 5. คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ   

6. คณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการประปาแห่งชาติ  .7. คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ  8. คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  9. คณะกรรมการบริหารจัดการแก้ปัญหาอุทกภัย ดินโคลนถล่มและภัยแล้ง  10. คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน

สามารถสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และการดำเนินคดีปกครอง รวมทั้งลงนามมอบอำนาจให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองกรณีที่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรีในการสั่งการตามกฎหมายดังกล่าว

สั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  และการสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู ซึ่งเรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายและการดำเนินคดีปกครอง  รวมทั้งลงนามมอบอำนาจให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองกรณีที่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรีในการสั่งการตามกฎหมายดังกล่าว  มีอำนาจสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

เรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย  ได้แก่ การสถาปนาพระอิสริยยศ อิสริยศักดิ์ สมณศักดิ์ การแต่งตั้ง ในกรณีการแต่งตั้งประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ข้าราชการตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม เอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศ กงสุล และกรรมการที่มีตำแหน่งหน้าที่สำคัญ การพระราชทานยศทหาร ตำรวจ ชั้นนายพล การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ และการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี    การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการประกาศใช้ความตกลงระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ นายกฯลงนามคำสั่งสำนักนายกฯที่   226  /2555  เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ ร.ต.อ. เฉลิม  กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้  เขตตรวจราชการที่ 8 ของสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี  จังหวัดยะลา  จังหวัดสงขลา  จังหวัดสตูล