ม.44แก้ปัญหาบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ให้ตั้งคนนอกเป็นผู้บริหารได้

วันที่ 08 ส.ค. 2560 เวลา 20:40 น.
ม.44แก้ปัญหาบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ให้ตั้งคนนอกเป็นผู้บริหารได้
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคสช.แก้ปัญหาบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เปิดช่องตั้งคนนอกเป็นอธิการบดี-ผู้บริหารได้

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 37/2560 เรื่องการแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีสาระสำคัญอยู่ที่ ข้อ2 ของคำสั่งที่ระบุว่า

เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาให้มีความต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ ให้สถาบันอุดมศึกษามีอํานาจแต่งตั้งบุคคลใดที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามาดํารงตําแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะได้ สําหรับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ

ความในวรรคหนึ่ง ให้นํามาใช้บังคับกับผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ อยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งน้ีใช้บังคับ และผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างกระบวนการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวในวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับด้วย

สำหรับคำสั่งทั้งหมดมีดังนี้

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต