posttoday

"วันชัย"ย้ำตามคำถามพ่วง สว.มีสิทธิเสนอชื่อนายกฯ

17 สิงหาคม 2559

"วันชัย" จี้ กรธ.-สนช. ปรับร่างรัฐธรรมนูญให้สว.มีสิทธิร่วมเสนอชื่อนายกฯทั้งคนในหรือคนนอกก็ได้ ในช่วง 5 ปี อย่าบิดเบี้ยวเจตนารมณ์ประชาชน

"วันชัย" จี้ กรธ.-สนช. ปรับร่างรัฐธรรมนูญให้สว.มีสิทธิร่วมเสนอชื่อนายกฯทั้งคนในหรือคนนอกก็ได้ ในช่วง 5 ปี อย่าบิดเบี้ยวเจตนารมณ์ประชาชน

นายวันชัย สอนศิริ โฆษกคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง (สปท.) กล่าวว่า  เมื่อ ประชาชนได้มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับคำถามพ่วงก็ไม่ควรจะมีข้อโต้แย้งถกเถียงต่อมติของมหาประชาชนแต่อย่างใด  มาตราใดในรัฐธรรมนูญที่ขัดหรือแย้งต่อมติของประชาชนจะต้องปรับแก้ให้สอดรับกับเสียงของความต้องการของประชาชน อย่ามามัวโต้แย้งกันว่าบทมาตรานั้นขัดกับมาตรานี้จึงทำไม่ได้ นั่นเท่ากับว่าขัดต่อประชามติของประชาชน บทมาตราใดที่เป็นอุปสรรคปัญหาต้องตัดออกไป

นายวันชัย กล่าวว่า  ประเด็นสำคัญในคำถามพ่วงคือ 1. ประชาชนต้องการให้มีการปฏิรูปประเทศอย่างต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ จะปล่อยปละละเลยไม่ได้ ต้องทำให้เสร็จสำเร็จภายใน 5 ปี 2. ในระหว่าง 5 ปีนี้ทั้งสส.และสว.ต้องร่วมกันโหวตคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี 3. เมื่อสส.และสว. มีสิทธิ์ร่วมกันโหวตก็มีสิทธิ์ร่วมกันเสนอ ส่วนจะเป็นคนในหรือเป็นคนนอกก็เสนอได้ทั้งนั้นในระหว่าง 5 ปีนี้

"ทั้งหมดนี้คือความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้ทั้งฝ่ายเลือกตั้งที่มาจากประชาชนและจากฝ่าย อื่นๆรวมทั้งฝ่ายความมั่นคงมาร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมืองและช่วยกันประคับประคองให้บ้านเมือง เดินต่อไปด้วยความสงบเรียบร้อยในระยะเปลี่ยนผ่านซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจไปด้วยกันโดยหวังว่าในระยะ 5 ปีนี้บ้านเมืองจะเข้าที่เข้าทางและก็คงจะส่งต่อให้เป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืนแบบสากลทั่วไป"นายวันชัยกล่าว

นายวันชัย กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเองเป็นผู้เสนอคำถามพ่วงในสปท.และที่ประชุมก็เห็นด้วยเสียงส่วนใหญ่มีเจตจำนงตรงกันคือ 5 ปีแรกของสว.มีสิทธิ์ร่วมกับสส.ในการโหวตเลือกนายกฯไม่ว่าจะเป็นคนในหรือคนนอก ดังนั้นกรธ.และสนช.ต้องร่วมกันเอาเจตนารมณ์ของประชาชนมาเป็นข้อกำหนดในการปรับแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง อย่าบิดเบี้ยวหรือหาทางตีเจตนารมณ์ของประชาชนเป็นอย่างอื่น มิเช่นนั้นท่านจะกลายเป็นผู้ทรยศต่อประชาชนเสียเอง