สนช.เคาะตั้งคำถามพ่วงประชามติให้รัฐสภาฯโหวตเลือกนายกฯ

วันที่ 07 เม.ย. 2559 เวลา 18:50 น.
สนช.เคาะตั้งคำถามพ่วงประชามติให้รัฐสภาฯโหวตเลือกนายกฯ
สนช.รับลูกสปท.ดันรัฐสภาเลือกนายกฯ อ้างเพื่อให้ปฏิรูปประเทศต่อเนื่อง เผยคณะกมธ.ของสนช.ส่วนใหญ่เห็นตรงกัน

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติ 152 คะแนนเห็นชอบกับการให้ตั้งคำถามประชามติเพิ่มเติมว่า เห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้การให้ปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติสมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่าในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยไม่มีสมาชิกสนช.ลงมติไม่เห็นชอบกับคำถาม แต่มีสมาชิกสนช.งดออกเสียง 15 คน ขั้นตอนจากนี้นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช.จะส่งมติของสนช.ให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดำเนินการตามรัฐธรรรมนูญฉบับชั่วคราวพ.ศ.2557 ต่อไป

ทั้งนี้ นายกล้านรงค์ จันทิก สมาชิกสนช.ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)สามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ สนช. ชี้แจงว่า คณะกมธ.สามัญของสนช.รวมถึงสมาชิกสนช.ได้นำเสนอคำถามประชามติมาหลากหลาย เช่น ให้สว. ร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในระยะเปลี่ยนผ่านและให้มีอำนาจอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล แต่หลังจากคณะกมธ.สามัญพิจารณาศึกษาฯ ทำหน้าที่รวบรวมความเห็นทั้งหมดแล้ว เห็นว่าควรเสนอคำถามโดยเน้นความเห็นของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เป็นหลักในการพิจารณา จึงเห็นว่าควรตั้งคำถามว่าเห็นด้วยหรือไม่เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ควรกำหนดในบทเฉพาะกาลว่าระหว่าง 5 ปีแรกตั้งแต่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบบุคคลสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกฯ