เปิดรายละเอียดร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น (ฉบับเต็ม)

วันที่ 29 ม.ค. 2559 เวลา 14:51 น.
เปิดรายละเอียดร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น (ฉบับเต็ม)
เปิดรายละเอียดร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้นที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 59