posttoday

ร้องสนช.แก้เงินเดือนเหลื่อมล้ำวอนคสช.งัดม.44ช่วย

18 ธันวาคม 2558

30 องค์กรข้าราชการ-สหภาพพยาบาล ร้อง ​สนช. แก้ปัญหาเงินเดือนเหลื่อมล้ำ วอน คสช. ใช้ ม.44 ช่วย

30 องค์กรข้าราชการ-สหภาพพยาบาล ร้อง ​สนช. แก้ปัญหาเงินเดือนเหลื่อมล้ำ วอน คสช. ใช้ ม.44 ช่วย

วันที่ 18 ธ.ค. นางทัศนีย์ บัวคำ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไทย พร้อมด้วยองค์กรเครือข่ายข้าราชการพลเรือนไทย รวม 30 องค์กร ได้ยื่นหนังสือต่อนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำเพดานเงินเดือนข้าราชการพลเรือน โดยมีนางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สนช. เป็นผู้รับเรื่อง

นางทัศนีย์ กล่าวว่า ปัญหาความเหลื่อมล้ำเพดานเงินเดือนของข้าราชการที่มีตำแหน่งเท่ากันเมื่อนำมาเทียบเคียงกัน และในกลุ่มข้าราชการที่มีคุณวุฒิสูงกว่าหรือมีปริญญา แต่กลับมีเพดานเงินเดือนเต็มขั้นที่ต่ำกว่าข้าราชการที่มีวุฒิการศึกษาไม่จบปริญญา มีผลมาจากการนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่เรียกว่า ระบบแท่ง มาแทนที่ระบบเดิมที่เรียกว่า ระบบซี ทำให้เกิดปัญหาส่งผลกระทบบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งช่วงชิงตำแหน่งและผลประโยชน์

ดังนั้น จึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลดังนี้ 1.ให้รัฐบาลสั่งการ ก.พ. ดำเนินการตามมติ ครม. วันที่ 20 เม.ย. 2558 อย่างเร่งด่วน 2.ให้รัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระว่าด้วยค่าตอบแทนภาครัฐ 3.ให้รัฐบาลแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายข้าราชการพลเรือนไทย 4.ให้ คสช. อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว แก้ไขปัญหา 5.ให้ยกเลิกระบบการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนแบบแท่ง 6.ให้รัฐปรับเปลี่ยนพนักงานราชการเป็นข้าราชการ และ 7.ให้รัฐจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการลูกจ้างภาครัฐทุกประเภทให้ได้รับความเป็นธรรม

นอกจากนี้ ทางสหภาพ ขอเสนอต่อ สนช. ให้สนับสนุนตรา พ.ร.บ.ออกเป็นกฎหมายบังคับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างค่าตอบแทน เงินเดือนของข้าราชการทุกประเภทให้ได้รับความเป็นธรรม และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ​

ด้าน น.ส.มัลลิกา ลุนจักร ประธานสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอให้รัฐจัดให้ข้าราชการและลูกจ้างภาครัฐทุกประเภทได้รับการคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ในกรณีที่เจ็บป่วยและประสบอันตรายจากการทำงานให้เสมอภาคกับภาคเอกชน และสนับสนุนให้กระทรวงสาธารณสุขมีการบริหารจัดการในระบบวิชาชีพที่แยกออกจาก กพ. โดยสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขและบุคลากร พ.ศ. ... ที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังจัดทำอยู่