โปรดเกล้าฯถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ"พงศ์พัฒน์ - โกวิทย์ - บุญสืบ"

วันที่ 05 ธ.ค. 2558 เวลา 13:05 น.
โปรดเกล้าฯถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ"พงศ์พัฒน์ - โกวิทย์ - บุญสืบ"
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ โปรดเกล้าฯ ถอดยศ เรียกคืนเครื่องราช "พงศ์พัฒน์ - โกวิทย์ - บุญสืบ" ฐานผิดวินัยร้ายแรง ไล่ออกราชการ

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศตำรวจ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ใจความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด อดีตข้าราชการตำรวจออกจากยศตำรวจ ตามข้อ 1 (4) ของระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการถอดยศตำรวจ พ.ศ.2547 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ 6 และข้อ 7(4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และถูกลงโทษ ไล่ออกจากราชการ จำนวน 3 ราย ดังนี้

1.พลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และเบญจมาภรณ์ช้างเผือก

2.พลตำรวจตรี โกวิทย์ วงศ์รุ่งโรจน์ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์ช้างเผือก เบญจมาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญจักรมาลา

3.พลตำรวจตรี บุญสืบ ไพรเถื่อน และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก เบญจมาภรณ์ช้างเผือก และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2558 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ที่มา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/B/035/1.PDF