posttoday

โพลหนุนใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว-นำทุกคะแนนคำนวณที่นั่งสส.

15 พฤศจิกายน 2558

นิด้าโพลเผยหนุนเห็นด้วยใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว นำทุกคะแนนเสียงไปพิจารณาคำนวณที่นั่ง สส.

นิด้าโพลเผยหนุนเห็นด้วยใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว นำทุกคะแนนเสียงไปพิจารณาคำนวณที่นั่ง สส.

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ระบบการเลือกตั้งใหม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9 – 11 พ.ย. จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการนำคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. เข้ามาพิจารณาคำนวณที่นั่ง ส.ส. ในระบบการเลือกตั้ง

จากการสำรวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเป็นธรรมต่อคะแนนเสียงของผู้ใช้สิทธิประมาณ 15 ล้านเสียงถูกตัดทิ้งไปเพราะลงคะแนนให้คนที่ไม่ได้รับเลือก ในการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.76 ระบุว่า ไม่เป็นธรรม ขณะที่ ร้อยละ 23.52 ระบุว่า เป็นธรรม และร้อยละ 14.72 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการที่กำหนดให้ “คะแนนเลือกตั้งที่ประชาชนลงให้ทุกคะแนน ไม่ว่าจะลงให้ใครต้องมีน้ำหนักและนำไปคำนวณเพื่อได้ ส.ส. พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.68 ระบุว่า เห็นด้วย ขณะที่ ร้อยละ 20.56 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 9.76 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านสิ่งที่ประชาชนพิจารณาในการไปลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.72 ระบุว่า พิจารณาที่ตัวผู้สมัครและพรรคที่ส่งผู้สมัคร รองลงมา ร้อยละ 26.48 ระบุว่า พิจารณาที่ตัวผู้สมัคร ร้อยละ 11.92 ระบุว่า พิจารณาพรรคที่ส่งผู้สมัคร ร้อยละ 1.12 ระบุว่า ไม่พิจารณาอะไรเลย และร้อยละ 3.76 พิจารณาในด้านอื่น ๆ ได้แก่ นโยบาย ผลงานที่ผ่านมา และหัวหน้าพรรค

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้ง ส.ส. ว่าควรทำให้ง่ายและสะดวกโดยให้มีบัตรเลือกตั้งเพียง ใบเดียว พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.56 ระบุว่า เห็นด้วย ขณะที่ ร้อยละ 16.88 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 2.56 ไม่ระบุ/ ไม่แน่ใจ

โพลหนุนใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว-นำทุกคะแนนคำนวณที่นั่งสส.