สิ่งประดิษฐ์ใหม่ เครื่องสอนพิมพ์อักษรเบรลล์

  • วันที่ 29 พ.ย. 2561 เวลา 11:00 น.

สิ่งประดิษฐ์ใหม่ เครื่องสอนพิมพ์อักษรเบรลล์

เรื่อง...วราภรณ์ เทียนเงิน 

“เครื่องช่วยสอนพิมพ์อักษรเบรลล์ขั้นพื้นฐาน” ที่เกิดขึ้นมาจากการศึกษาปัญหาของนักเรียนที่บกพร่องทางสายตา โดยพบว่า มีการเรียนรู้อักษรเบรลล์ได้ช้ามาจากครูที่สอนมีจำนวนน้อย และสื่อที่ช่วยในการสอนก็มีน้อย ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวทำให้เป็นจุดกำเนิดของการสร้างนวัตกรรม เพื่อช่วยลดภาระครูผู้สอน และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้อักษรเบรลล์ให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา และสนุกในการใช้งานทุกครั้ง รวมถึงใช้เวลาเรียนรู้ที่สั้นก็ใช้งานเครื่องได้แล้ว

“สุภาธิณี กรสิงห์” อาจารย์สาขาวิชาโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า ได้คิดค้น “นวัตกรรมเครื่องช่วยสอนพิมพ์อักษรเบรลล์ขั้นพื้นฐาน” ช่วยให้ผู้ที่บกพร่องทางสายตา สามารถใช้เครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์ จึงส่งผลให้เด็กสามารถรู้จักอักษรเบรลล์ และเรียนรู้เครื่องการใช้งานได้ในเวลาสั้นๆ

ทั้งนี้ เครื่องช่วยสอนพิมพ์อักษรเบรลล์ขั้นพื้นฐาน ยังเป็นผลดีต่อครูที่สอนนักเรียน ในการสามารถลดระยะเวลาในการสอนได้ และส่งผลให้เด็กที่ได้ใช้งานมีความสนุก เปรียบเสมือนการมีสื่อการสอนที่สนุกคล้ายกับการเล่นเกม

ขณะเดียวกัน ผลจากการทดสอบให้เด็กได้ใช้เครื่อง พบว่า เด็กๆ ต่างชื่นชอบในการใช้งาน และเรียนรู้กับเครื่องได้อย่างต่อเนื่อง จึงสามารถนำมาใช้งานในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและผู้สอน

“ความสนใจในการพัฒนาเครื่องช่วยสอนพิมพ์อักษรเบรลล์ มาจากการได้ไปพูดคุยกับ ผอ.โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา และ ผอ.ให้มุมมองว่า เครื่องพิมพ์เบรลล์ที่ซื้อมามีราคาค่อนข้างแพงและมีน้อย หากนักเรียนได้มีสื่อการเรียนที่ดี จะช่วยให้สนใจเรียนมากขึ้น จึงเกิดเป็นแรงผลักดันสนใจ สร้างเครื่องมือทำให้เรียนการสอนให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสายตา ใช้แนวคิดจากพิมพ์จากเครื่องพิมพ์เบรลล์ มาพัฒนาเป็นเครื่องช่วยสอนพิมพ์อักษรเบรลล์ขั้นพื้นฐาน” สุภาธิณี กล่าว

สำหรับการพัฒนาเครื่องที่สำเร็จแล้ว ได้มีการกำหนดราคาไว้เบื้องต้นสำหรับกลุ่มโรงเรียนและผู้ปกครองประมาณหมื่นบาท ซึ่งต้องมีการหารือเพื่อพัฒนาร่วมกับโรงเรียนที่สนใจใช้เครื่องต่อไป รวมถึงที่ผ่านมาได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาเครื่องอย่างต่อเนื่อง

“ประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งช่วยสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขให้แก่ผู้เรียน จากการที่เครื่องมีโหมดทดสอบตนเอง มีรูปแบบคล้ายเกมที่มีคะแนนบอกว่านักเรียนจำอักษรเบรลล์ได้กี่ตัว ถือได้ว่าการมีสื่อช่วยการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น จึงช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจการเรียน ช่วยฝึกกล้ามเนื้อของผู้เรียนและลดการนำเข้าสื่อจากต่างประเทศ” สุภาธิณี กล่าว

ทั้งนี้ การสร้างสิ่งที่แตกต่าง มีเทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ รวมถึงมีนวัตกรรม ทำให้ “เครื่องช่วยสอนพิมพ์อักษรเบรลล์” ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม ในปีนี้ จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.

เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมจากการคิดค้นจากอาจารย์ไทยที่เป็นเครื่องใหม่ระดับโลก ยังไม่มีการประยุกต์ใช้แบบนี้มาก่อน จากการใช้หลักแนวคิดของพีระมิดแห่งการเรียนรู้ผสมกับเทคโนโลยีอเล็กทรอนิกส์ จึงสามารถสร้างเครื่องที่มีนวัตกรรม และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงช่วยสร้างโลกแห่งการเรียนรู้มีความสนุกไปด้วยกัน ถือเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างสูงสุด และมีประสิทธิภาพ

ข่าวอื่นๆ