เห็ดทอดนาโหนดฟู้ดส์ ต่อยอดภูมิปัญญาไทย

  • วันที่ 09 ก.ย. 2560 เวลา 13:03 น.

เห็ดทอดนาโหนดฟู้ดส์ ต่อยอดภูมิปัญญาไทย

ปลัดอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชม บริษัท เห็ดทอดนาโหนด ฟู้ดส์  ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมอาหาร ประสบความสำเร็จด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแผนกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด

กระทรวงอุตสาหกรรม นำโดย สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชม บริษัท เห็ดทอดนาโหนด ฟู้ดส์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมอาหาร ประสบความสำเร็จด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแผนกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด ภายหลังเข้าโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค ตามนโยบาย  One Province One Agro-Industrial Product หรือ OPOAI (โอ-ปอย)

โครงการที่เกิดจากความพยายามของภาครัฐที่ได้น้อมนำปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มาปรับใช้และนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตรของประเทศ โดยดึงศักยภาพของวัตถุดิบในพื้นที่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในเรื่องการ ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)

ชัยยงค์ คชพันธ์ ผู้จัดการบริษัท เห็ดทอดนาโหนด ฟู้ดส์ กล่าวว่า ธุรกิจของบริษัทเริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เห็ดทอดผักทอดต่างๆ โดยเริ่มเพาะเห็ดในลักษณะอาชีพเสริมเมื่อปี 2522 และได้พัฒนาเป็นฟาร์มเห็ดครบวงจรในปี 2530 และได้สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย เริ่มทำการค้นคว้าวิจัยแก้ปัญหาเห็ดล้นตลาดโดยการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดแต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

 

ในปี 2543 จึงได้ทดลองนำเห็ดมาชุบแป้งทอดตามสูตรภูมิปัญญาไทย ซึ่งคนรุ่นก่อนทำแป้งกล้วยทอดขายจึงได้คิดนำแป้งดังกล่าวมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาไทยให้เหมาะสมกับการนำมาชุบทอดกับเห็ดและผักพื้นบ้านจนได้สูตรแป้งเห็ดทอดนาโหนดที่กรอบกว่าแป้งสำเร็จรูปทั่วไป จึงได้นำมาทอดขายโดยใช้ความรู้ด้านการตลาดและการบริหารจัดการที่ดีเข้ามาพัฒนาจนเป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยในปี 2549 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดโอท็อป 1 ใน 10 ของประเทศผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเป็นตัวแทนของ จ.พัทลุง เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานโอท็อปซิตี้ของทุกปี

ในปี 2559 บริษัทมียอดขายผลิตภัณฑ์เห็ดนางรมทอดรวม 7.8 ล้านบาท จำหน่ายในประเทศ 95% ต่างประเทศ 5% ใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด ทั้งนี้ได้เข้าร่วมโครงการโอปอยใน 2 แผนงาน ประกอบด้วย แผนงานที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เลือกปรับปรุงสินค้าเห็ดนางรมทอด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มียอดจำหน่ายมากที่สุด และแผนงานที่ 6 กลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด สำหรับกาแฟสำเร็จรูป Delong อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ปัจจุบันธุรกิจของบริษัทเติบโตต่อเนื่อง โดยปี 2559 มียอดขายรวม 48 ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์กาแฟมีสัดส่วนรายได้ 75% ผลิตภัณฑ์เห็ดทอดมีสัดส่วน 25% หรือมียอดขายรวมเติบโตเฉลี่ยปีละ 10%

ชัยยงค์ กล่าวว่า ความสำเร็จของบริษัทมาจากวิสัยทัศน์ที่ว่า “เราจะมุ่งมั่นผลิตอาหารที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค” เพื่อสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในท้องที่ แปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเห็ดและผักเกษตรพื้นบ้าน เพื่อเป็นสถานประกอบการที่ดีมีคุณภาพเป็นสินค้าคุณภาพของพัทลุง ซึ่งมีภาพลักษณ์ที่ดีด้านคุณภาพสินค้าและเอกลักษณ์ของการต่อยอดภูมิปัญญาไทย

ข่าวอื่นๆ