ทอท.เตือนอย่าปล่อยโคมลอยเขตการบิน

  • วันที่ 17 พ.ย. 2553 เวลา 20:41 น.

ทอท.เตือนประชาชนอย่าปล่อยโคมลอยในพื้นที่เขตควบคุมการบินสุวรรณภูมิ ขู่ผิดทั้งกม.เดินอากาศและอาญา  
     
ว่าที่ ร.ท. อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทงปีนี้ซึ่งตรงกับวันที่ 21 พ.ย.53 ประชาชนนิยมปล่อยโคมลอย ลูกโป่งสวรรค์ จุดพลุหรือบั้งไฟ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จึงขอความร่วมมือไปยังกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ที่อยู่โดยรอบพื้นที่ ทสภ. ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมเขตการบินอย่าปล่อยโคมลอย จุดพลุ จุดดอกไม้ไฟ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อการทำการบินและก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่อเครื่องบินได้
         
อย่างไรก็ตาม หากประชาชนมีความประสงค์จะปล่อยโคมลอย จะต้องถือปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น ขนาดและรูปแบบของโคมลอยต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โคมลอย มผช. 808/2552 และจะต้องขออนุญาตจากท่าอากาศยาน หรือหอบังคับการบิน ก่อนทำการปล่อยโคมลอยล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เป็นต้น โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2132-1888 และศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศ 0-2132-3611-2
         
อนึ่งการปล่อยโคมลอย การจุดพลุ ดอกไม้ไฟ ต่าง ๆ ดังกล่าว หากก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเครื่องบินและการบิน ผู้ที่ปล่อยอาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.เดินอากาศ พ.ศ.2497 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 229 และ 232

ข่าวอื่นๆ