ยิ่งลักษณ์เสนอแบ่งประเภทธุรกิจเอสเอ็มอี

  • วันที่ 21 มี.ค. 2556 เวลา 11:28 น.

ยิ่งลักษณ์เสนอแบ่งประเภทธุรกิจเอสเอ็มอี

นายกรัฐมนตรี ประชุมผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี เสนอให้แบ่งประเภทธุรกิจชัดเจนเพื่อ ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันให้เติบโตอย่างยั่งยืน

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อนำเสนอข้อมูลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม เข้าให้ข้อมูล ทั้งภาคการผลิต ภาคบริการ การค้าส่ง ค้าปลีก และการค้าตามแนวชายแดน

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การดูแลและส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ประเทศ รัฐบาลได้ตั้งกรรมการขึ้นมาดูแลผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะ มีนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการจากขนาดเล็กให้เป็นขนาดใหญ่ เริ่มจากต้นทางการผลิตไปจนถึงปลายทาง คือผู้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้า ตั้งแต่เรื่องของวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิต ไปจนถึงการเปิดตลาดใหม่ๆ

“ขณะเดียวกันผู้ประกอบการ SMEs จะต้องเตรียมพร้อมเข้าสู่การเปิดประชาคมอาเชียนอีก 2 ปีข้างหน้า รองรับการเปิดตลาดใหม่ โดยประสานความร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ดังนั้น จึงเสนอให้มีการแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ตามประเภทธุรกิจ เพื่อจะได้ส่งเสริมหรือแก้ปัญหาให้ตรงจุด” นายกรัฐมนตรี กล่าว

น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ จากกลุ่ม ผู้ประกอบการ SME  เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด โดยย้ำรัฐบาลจะให้ความร่วมมือ ส่งเสริม เพิ่มศักยภาพ ขีดความสามารถผู้ประกอบการ SME เพราะ ถือเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญ  สร้างรายได้ ช่วยเหลือชุมชน ขณะเดียวกันรัฐบาล วางแผนการพัฒนา SME ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

ทั้งนี้ในส่วนต้นน้ำรัฐบาลเตรียมลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง พื้นที่กลางน้ำ พร้อมสนับสนุน ผู้ประกอบการในการเพิ่มขีดความสามารถด้านแรงงาน และ ผลผลิต ส่วนพื้นที่ปลายน้ำ ต้องมองหาตลาดใหม่ โดยเฉพาะ กลุ่มอาเซียน และคงตลาดเก่าไว้ อีกทั้ง ใช้มาตรการภาษี และ เอฟทีเอ ที่มีร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้เกิดประโยชน์

ข่าวอื่นๆ