posttoday

เม็ดพลาสติกรักษ์โลก จากเอสซีจี โพลิโอเลฟินส์

01 กรกฎาคม 2554

การใช้ถุงพลาสติกได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วไป เนื่องจากซื้อง่ายใช้ง่าย

การใช้ถุงพลาสติกได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วไป เนื่องจากซื้อง่ายใช้ง่าย

โดย...วันพรรษา อภิรัฐนานนท์

การใช้ถุงพลาสติกได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วไป เนื่องจากซื้อง่ายใช้ง่าย ในวันหนึ่งๆ เห็นผู้คนใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วกันให้เกร่อไป แต่หากมองให้ลึกถึงมิติของความสูญเสีย เราก็จะพบกับความสูญเสียที่มิใช่น้อย ตั้งแต่งบประมาณการจัดเก็บและผลกระทบที่ส่งตรงถึงสภาวะแวดล้อม

เม็ดพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพ 100%

ยุทธนา เจียมตระการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โพลิโอเลฟินส์ ในเครือบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการตอบโจทย์ผู้ใช้งานถุงพลาสติกในชีวิตประจำวัน ที่ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตสารตั้งต้นเม็ดพลาสติกอย่างเอสซีจี เคมิคอลส์ จึงมุ่งพัฒนาคิดค้นเม็ดพลาสติก ที่สามารถขึ้นรูปเป็นถุงพลาสติกเพื่อใช้งาน และเมื่อใช้งานเสร็จก็สามารถย่อยสลายกลับคืนสู่ธรรมชาติได้อย่างเป็นมิตร โดยแปลงสภาพเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้

สำหรับเม็ดพลาสติกรุ่นใหม่ หรือเม็ดพลาสติกรักษ์โลกมีชื่อว่า เม็ดพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพ 100% (Compostable Plastics Compound) โดยมีคุณสมบัติ คือ 1.ตอบสนองด้านความต้องการด้านสิ่งแวดล้อม เม็ดพลาสติกแบบใหม่ สามารถย่อยสลายได้ 100% ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน การผลิตใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น แป้งมันสำปะหลัง จึงช่วยลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมัน

2.ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค เม็ดพลาสติกใหม่นี้สามารถขึ้นรูปแล้วใช้ได้เหมือนพลาสติกในปัจจุบัน

3.ตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตถุงบรรจุภัณฑ์ ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรปกติที่ใช้อยู่ในโรงงานผลิตถุงบรรจุภัณฑ์ปัจจุบัน

ยุทธนา เล่าว่า เรื่องพลาสติกชีวภาพไม่ใช่เรื่องใหม่ ประเทศไทยเคยมีการใช้ถุงพลาสติกชีวภาพมานานแล้ว โดยผลิตในเชิงพาณิชย์และนำออกจัดจำหน่าย แต่ถุงแบบนั้นเป็นถุงประเภท Oxo-Degradable Bag แม้ย่อยสลายได้จริง แต่เป็นการย่อยสลายที่แตกเป็นเศษถุงพลาสติกชิ้นเล็กๆ ซึ่งก็ยังคงเป็นพลาสติกอยู่ดี ยังคงวนเวียนอยู่ในอากาศ เปรียบเทียบกับถุงพลาสติกสลายตัวทางชีวภาพของเอสซีจีฯ ที่สามารถย่อยสลายในดินได้อย่างสมบูรณ์ 100%

“พลาสติกรักษ์โลกของเอสซีจีฯ รักษาสมดุล ลดภาวะโลกร้อน โดยล่าสุดได้รับการรับรองโดยสถาบันชั้นนำของโลก DIN CERTCO ประเทศเยอรมนี นอกจากนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์จาก SCG Eco Value เพื่อโลกสะอาด สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ยุทธนา กล่าว

เม็ดพลาสติกรักษ์โลก จากเอสซีจี โพลิโอเลฟินส์

ย่อยสลายได้จริง

เม็ดพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 100% หรือ Compostable Plastics Compound จากเอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบ ได้แก่ แป้งจากมันสำปะหลัง ผสมกับพลาสติกชีวภาพที่ผ่านการโพลิเมอไรเซชัน (Polymerization) สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพเมื่อได้รับการฝังกลบในสภาวะที่กำหนด ได้แก่ จุลินทรีย์ อุณหภูมิ และความชื้น แล้วจะแปรสภาพเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และดิน ในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อระบบนิเวศ อาทิ สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดิน หรือพืชที่ใช้ดินในการเจริญเติบโต สามารถนำไปขึ้นรูปเป็นถุงบรรจุภัณฑ์ได้โดยจะคงคุณสมบัติย่อยสลายเมื่อฝังกลบในสภาวะที่กำหนด

สำหรับกระบวนการผลิต เริ่มจาก Agricultural Feedstock ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพด หรือพืชตระกูลแป้งอื่นๆ ผ่านกระบวนการสกัดทางเคมี ได้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวสายสั้นๆ เข้าสู่กระบวนการโพลิเมอไรเซชัน เกิดเป็นโพลิเมอร์สายโซ่ยาว แล้วจึงนำโพลิเมอร์สายยาวที่ได้ไปผ่านกระบวนการ Compound กับแป้งมันสำปะหลังและสารเติมแต่งอื่นๆ จนได้เป็น Compostable Resin

Compostable Resin ที่ได้สามารถขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (ถุงพลาสติก) ซึ่งใช้ได้กับเครื่องเป่าฟิล์มทั่วๆ ไปที่เป็นเครื่องสำหรับพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (Low Density Polyethylene : LDPE) หรือ โพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (Linear Low Density Polyethylene : LLDPE) โดยที่จะใช้อุณหภูมิในการเป่าขึ้นรูปต่ำกว่าพลาสติกทั่วไป อุณหภูมิที่ใช้ประมาณ 150-165 องศาเซลเซียส

เม็ดพลาสติกรักษ์โลก จากเอสซีจี โพลิโอเลฟินส์

เม็ดพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพ 100% ที่ได้ มีคุณลักษณะดังนี้

1.ย่อยสลายได้จริง 100%

ถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพ 100% สามารถสลายตัวในดินได้อย่างสมบูรณ์ เปรียบเทียบกับถุงพลาสติกชีวภาพแบบเก่า (OxoDegradable Bag) ซึ่งเป็นถุงแตกสลายได้ทั่วไป ถุงแบบนั้นจะแตกตัวเป็นเศษพลาสติกชิ้นเล็กๆ โดยยังคงสภาพเช่นเดิม ซึ่งทำให้ยากต่อการกำจัด ขณะที่ถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพ 100% จะย่อยสลายในดินเมื่อได้รับการฝังกลบในสภาวะที่กำหนด ได้แก่ จุลินทรีย์ อุณหภูมิ และความชื้น แล้วจะแปรสภาพเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และดิน ภายใน 6 เดือน

2.คุณสมบัติ ความแข็งแรง พิมพ์สีได้สวยงาม

สามารถขึ้นเป็นฟิล์มที่ให้ความแข็งแรงเมื่อเปรียบเทียบกับพลาสติกชีวภาพด้วยกันในขนาดของความหนาที่เท่ากัน อีกทั้งยังพิมพ์สีได้สวย

3.เป็นเม็ดพลาสติกชีวภาพรายแรกในประเทศไทย ที่ได้การรับรองจากองค์กร DIN CERTCO ของประเทศเยอรมนี หรือองค์กรรับรองมาตรฐานของกลุ่ม TV Rheinland และ DIN (สถาบันควบคุมมาตรฐานแห่งประเทศเยอรมนี) ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับถึงความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเชี่ยวชาญ รวมทั้งประสบการณ์ที่มีมากกว่า 30 ปี

“ข้อกำหนดของ DIN CERTCO กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีโลหะหนักเกินกว่าค่าที่กำหนด และสลายตัวได้จริงในสภาวะจำลอง โดยสามารถวัดได้จากปริมาณ CO2 ที่เกิดขึ้น และปริมาณเศษของพลาสติกที่หลงเหลืออยู่จากการย่อยต้องต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด และหลังจากผ่านการย่อยสลาย ต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษแก่ดิน วัดจากการเจริญเติบโตของพืช” ยุทธนา กล่าวว่า มาตรฐานสูงมากแต่ไม่เกินความสามารถของเรา

สำนึกรักสิ่งแวดล้อม

เม็ดพลาสติกสลายตัวทางชีวภาพ 100% จัดเป็นหนึ่งในนวัตกรรมของ เอสซีจี เคมิคอลส์ ในหมวดสินค้าพิเศษที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA : High ValueAdded Products) โดยนับเป็นความภาคภูมิใจของเอสซีจีฯ ที่สามารถคิดค้นสูตรพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพ 100% ได้ ผ่านมาตรฐานระดับโลก และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ขณะเดียวกันก็ช่วยลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศได้ถึง 30 ตันต่อปี

ยุทธนา กล่าวว่า บริษัทต้องการเสนอสินค้าที่ไม่เพียงแต่คำนึงแต่เพียงตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า แต่ยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังต้องลดต้นทุนพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพ ซึ่งขณะนี้มีราคาสูงกว่าพลาสติกทั่วไปถึง 4 เท่าตัว เพื่อให้สามารถอยู่ในระดับที่แข่งขันได้

เอสซีจี เคมิคอลส์ จึงบุกเบิกตลาดเม็ดพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพในประเทศไทยและมุ่งพัฒนาต้นทุนให้แข่งขันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลาสติกประเภทถุงหูหิ้ว ซึ่งมีปริมาณการใช้สูงสุด เป้าหมายคือการนำเสนอทางเลือกสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

“สำคัญที่สุดคือสำนึกรักสิ่งแวดล้อม จิตสำนึกของพวกเราทุกคนที่จะต้องเลือกใช้และเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่สุดต่อโลก” ยุทธนา กล่าว