posttoday

อย่างเป็นทางการ ! กกต.รับรอง"มาดามแป้ง" นั่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล

12 กุมภาพันธ์ 2567

คณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ประกาศรับรองการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ให้ "มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ นั่งแท่นประมุขลูกหนังไทย พร้อมทั้งรับรอง อุปนายกสมาคม กรรมการกลาง และองค์คณะตุลาการ ทั้งคณะ

ยืนยันสถานะการเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยของ "มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อ ประกาศจาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง  สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่  3/2567 เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคม อุปนายกสมาคม กรรมการกลาง  และองค์คณะตุลาการ  

อาศัยอำนาจหน้าที่และสิทธิของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ข้อ 5.2 แห่งระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2565 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งตามตำแหน่งดังต่อไปนี้ 

อย่างเป็นทางการ ! กกต.รับรอง"มาดามแป้ง" นั่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล

1.สภากรรมการ ตำแหน่ง นายกสมาคม 

นางนวลพรรณ ล่ำซำ 

2.สภากรรมการ ตำแหน่ง อุปนายกสมาคม 

นายอรรณพ สิงห์โตทอง 
นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ 
ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน 
นายวิลักษณ์ โหลทอง 
นายปวิณ ภิรมย์ภักดี 

3.สภากรรมการ ตำแหน่ง กรรมการกลาง 

นางสาวกฤษยา ภู่มงคลสุริยา 
นาวาอากาศเอก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน 
พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี  ประวิตร 
พลตำรวจโท สำราญ นวลมา 
นาวาโท นายแพทย์ พรเทพ ม้ามณี 
นายมิตติ ติยะไพรัช 
นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล 
นายประมูลชัย นพสุวรรณวงศ์ 
นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ 
ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา 
นายธนวัชร นิติกาญจนา 
นายอนุรุทธิ์ นาคาศัย 
นายกุดั่น สุขุมานนท์ 

ขั้นตอนหลังจากนี้ เลขาธิการ จะดำเนินการแจ้งจดทะเบียนสภากรรมการชุดใหม่ ต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเลือกตั้ง เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ต่อไป

4. องค์คณะตุลาการ ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการวินัย มารยาท  

นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ 

5.องค์คณะตุลาการ ตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการวินัย มารยาท 

นายสรรณ บุญทิพยา 
 

6.องค์คณะตุลาการ ตำแหน่ง กรรมการ คณะกรรมการวินัย มารยาท
 
นาวาอากาศเอก ธรรมนันทน์ ศาสนนันทน์ 
นายพงษ์ธวัช อ่วมสำอางค์ 
ร้อยตำรวจเอก พิพัฒน์ พหุลรัตน์พิทักษ์ 
พันตำรวจเอก อุกฤช ศรีนิติวรวงศ์ 
นายฐนวรรษ นิติธรรมวิศรุต 

7. องค์คณะตุลาการ ตำแหน่ง ประธาน คณะกรรมการอุทธรณ์ 

พลตำรวจเอก สุเทพ เดชรักษา 

8. องค์คณะตุลาการ ตำแหน่ง รองประธาน คณะกรรมการอุทธรณ์ 

พลตำรวจโท สมชาย พัชรอินโต 

9.องค์คณะตุลาการ ตำแหน่ง กรรมการ คณะกรรมการอุทธรณ์ 

นายสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ 
นายชุมสาย ศรียาภัย 
นายวีรยุทธ เนติวุฒิพงศ์

สำหรับ องค์คณะตุลาการ ชุดปัจจุบันจะหมดวาระลงในวันที่ 10 มีนาคม 2567 องค์คณะตุลาการชุดใหม่ที่ได้รับเลือกจะเริ่มปฎิบัติหน้าที่ ในวันที่ 11 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป และจะมีวาระไปถึง 10 มีนาคม 2571 

อ่านประกาศ : คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รับรองผลการเลือกตั้ง นายกสมาคมฯ, อุปนายกฯ, กรรมการกลาง และองค์คณะตุลาการ >>> https://fathailand.org/news-detail/FSzcM 

อย่างเป็นทางการ ! กกต.รับรอง"มาดามแป้ง" นั่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล