posttoday

ไทยเดินหน้าถกอาเซียน แก้หมอกควันเร่งด่วน

02 เมษายน 2566

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เผย ไทยเดินหน้าถกปัญหาหมอกควันรุมเร้าอาเซียน หยิบถกเลขาธิการอาเซียนที่ต้องแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วน และต้องทุกประเทศต้องร่วมมือ

 

นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศในการร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันทางภาคเหนือของไทย โดยย้ำว่าปัญหาหมอกควันข้ามแดนเป็นประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคที่มีความพยายามแก้ไขมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง

 

ฝ่ายไทยยังได้หยิบยกประเด็นปัญหาหมอกควันข้ามแดนในการพบหารือระหว่าง ดร.เกา กิม ฮวน เลขาธิการอาเซียน ซึ่งเยือนไทยระหว่างวันที่ 29  มี.ค. - 1 เม.ย. 2566 ด้วย โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและนายดอน ปรมัติถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ขอรับการสนับสนุนจากเลขาธิการอาเซียนในการผลักดันความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน และให้จัดการประชุมประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน ซึ่งเลขาธิการอาเซียนพร้อมสนับสนุนด้วยดี

 

ทุกประเทศอาเซียนได้เป็นภาคีข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution: AATHP) ซึ่งเป็นกลไกเพื่อป้องกัน ติดตามและตรวจสอบมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ตั้งแต่ปี 2546 และเมื่อวันที่28 ก.พ. 2566 ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ได้หารือถึงความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน

อินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ได้กำหนดเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน 2ด้าน ได้แก่ 1.การจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านการควบคุมหมอกควันข้ามแดนของอาเซียน (ASEAN Co-ordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control: AATHPC)  ที่อินโดนีเซีย และ 2.การจัดทำแผนงานว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนเพื่อควบคุมมลพิษหมอกควันข้ามแดนด้วยวิธีปฏิบัติฉบับใหม่

การแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคกสิกรรม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงภาคประชาชน ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ

 

นอกจากจะผลักดันผ่านการหารือกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอาเซียนแล้ว กระทรวงการต่างประเทศยังได้ผลักดันความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนในทุกระดับในหลายโอกาส รวมทั้งผลักดันผ่านกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกับญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และเยอรมัน ตามแผนปฏิบัติการ (Plan of Action) ที่มีอยู่

ในช่วงที่ผ่านมา  นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานกับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้น  และได้สั่งการให้นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ เอกอัครราชทูต ณ​ กรุงย่างกุ้ง มีหนังสืออย่างเป็นทางการถึงกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา เพื่อแจ้งความห่วงกังวลของไทยในเรื่องการเผาป่า  

นายมงคลได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมียนมา เพื่อแจ้งข้อห่วงกังวลในเรื่องดังกล่าวด้วย ซึ่งฝ่ายเมียนมาแสดงความพร้อมที่จะเร่งหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศลุ่มน้ำโขง ซึ่งประกอบด้วยกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อขอความร่วมมือในการควบคุมปริมาณการเผาป่าในฤดูแล้งนี้