posttoday

ธปท.หนุน ครม. เคาะ 5 พ.ค. วันหยุดสถาบันการเงิน

30 มกราคม 2566

รับลูก ครม.เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ 5 พ.ค. 2566 หนุนวันหยุดยาว กระตุ้นเศรษฐกิจ

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ให้มีวันหยุดยาวสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ