posttoday

ในหลวง พระราชินี พระราชทานกระบี่ ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

13 มกราคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พระราชทานกระบี่ ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อเวลา 17.23 น. วันที่ 12 มกราคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โดยมีประชาชนคนไทย พร้อมใจกันมารับเสด็จ แสดงความจงรักภักดี และถวายพระพร เป็นจำนวนมาก

สำหรับ ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร ประจำปี 2564 ประกอบด้วย นายตำรวจสัญญาบัตรชาย จำนวน 196 ราย นายตำรวจสัญญาบัตรหญิง จำนวน 69 ราย ต่อมา ผู้แทนสำเร็จการศึกษา นำกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายสัตย์ปฏิญาณตน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เสร็จแล้ว เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ เสด็จออกจากหอประชุมชุณหะวัณ เสด็จเข้าห้องรับรอง ประทับพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเสด็จฯ กลับ

ในหลวง พระราชินี พระราชทานกระบี่ ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ในหลวง พระราชินี พระราชทานกระบี่ ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ในหลวง พระราชินี พระราชทานกระบี่ ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ในหลวง พระราชินี พระราชทานกระบี่ ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ในหลวง พระราชินี พระราชทานกระบี่ ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ในหลวง พระราชินี พระราชทานกระบี่ ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ