posttoday

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา สิริอายุ 93 ปี

02 มกราคม 2566

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2566 เวลา 07.25 น. สิริอายุ 93 ปี 7 เดือน

2 ม.ค. 66 มีรายงานข่าวว่า เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชรา เมื่อเวลา 07.25 น. สิริอายุ 93 ปี 7 เดือน

 

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เป็นที่รู้จักในนาม เจ้ายาย เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2472 เป็นเจ้านายฝ่ายเหนือ และนักสังคมสงเคราะห์ชาวไทย ได้รับการประกาศสดุดีเกียรติคุณให้เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

 

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา สิริอายุ 93 ปี

 

เจ้าดวงเดือนได้รับการบันทึกชื่อให้เป็นบุคคลสำคัญในสารานุกรมประวัติศาสตร์ไทยล้านนาเพื่อเป็นเกียรติประวัติและอนุสรณ์แห่งคุณความดี โดยท่านโปรดการแต่งกายแบบไทยล้านนาและรักที่จะส่งเสริมให้คนไทยรุ่นใหม่รักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

ในปี 2564 คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติโดย พณฯ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเกียรติคุณยกย่อง เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ให้เป็นบุคคล "ค่าแห่งแผ่นดิน" ในด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม