posttoday

"ในหลวง-พระราชินี" เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน วัดบวรนิเวศวิหาร

19 ตุลาคม 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการแถวทหารมหาดเล็กรับเสด็จ และส่งเสด็จ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

\"ในหลวง-พระราชินี\" เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน วัดบวรนิเวศวิหาร

 

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดบวรนิเวศวิหาร เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าหน้าอาสน์สงฆ์  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ  แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทรงกราบ แล้วทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธาน พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา จากนั้น เจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ 

\"ในหลวง-พระราชินี\" เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน วัดบวรนิเวศวิหาร

จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้น พาดระหว่างพระกร ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตร และเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้ว ทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์  และพระอัฐิ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑ̣ฒโน) พระราชกรรมวาจาจารย์ 

\"ในหลวง-พระราชินี\" เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน วัดบวรนิเวศวิหาร

ต่อจากนั้น ทรงทอดผ้าไตร 10 ไตรที่อาสน์สงฆ์  พระสงฆ์ 10 รูป สดับปกรณ์ เมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์และพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินทรงหลั่งทักษิโณทก  พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา  ถวายอดิเรก ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ เสร็จแล้ว เสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมกุฏกษัตริยาราม