ผู้ป่วยเบาหวานกับการดูแลตัวเองในช่วง Covid-19

วันที่ 27 เม.ย. 2564 เวลา 10:01 น.
ผู้ป่วยเบาหวานกับการดูแลตัวเองในช่วง Covid-19
Covid-19 : ทำความเข้าใจเรื่องความเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงกว่าสำหรับผู้เป็นเบาหวาน พร้อมวิธีการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยในช่วงสถานการณ์ Covid-19

ผู้เป็นเบาหวานมีโอกาสติดเชื้อไวรัส COVID-19 มากกว่าปกติหรือไม่

คำตอบโดย รศ. พญ.พิมพ์ใจ อันทานนท์ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ระบุว่า ผู้เป็นเบาหวานมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไม่แตกต่างจากผู้ที่ไม่เป็นเบาหวาน แต่ว่าถ้าติดเชื้อแล้วจะมีอาการหรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงกว่าผู้ที่ไม่เป็นเบาหวาน เช่นเดียวกับผู้สูงอายุ ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง หรือโรคอ้วน เนื่องจากผู้เป็นเบาหวาน หากควบคุมน้ำตาลไม่ดี จะมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำกว่าคนปกติ และเชื้อไวรัสจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง

ทั้งนี้ ยังมีข้อมูลจากการศึกษาวิจัยพบว่าผู้เป็นเบาหวานมีอาการที่รุนแรงจากตัวโรคหรือผลการรักษาที่แย่กว่าผู้ที่ไม่เป็นเบาหวานประมาณ 2 เท่า นอกจากนี้ ยังพบว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้เป็นเบาหวานสูงถึงร้อยละ 7.3 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเสียชีวิตโดยรวมที่พบเพียงร้อยละ 2.3

ผู้เป็นเบาหวานควรดูแลตัวเองอย่างไรในช่วง Covid-19

ข้อมูลโดย รศ.พญ.ระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์ ระบุไว้ดังนี้

 • ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ ด้วยสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือ ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือบ่อยๆ
 • เวลาไอหรือจาม ควรนำต้นแขนหรือช้อพับแขนมาปิตบริวณากและจมูก ไม่ควรใช้มือปิดเนื่องจากมีออาจไปสัมผัสวัตถุสิ่งของอื่นต่อ เพิ่มความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ
 • ทำความสะอาดวัตถุหรือบริเวณที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ
 • ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน
 • ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร รับประทานอาหารสุกและร้อน โดยใช้ช้อนกลางเมื่อต้องรับประทานอาหารร่วมกัน
 • ถ้าต้องออกนอกบ้านให้ใส่หน้ากากป้องกันทุกครั้ง
 • หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า ควรล้างมือและทำให้มือแห้งสะอาดก่อนสัมผัสใบหน้า
 • หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่สาธารณะหรือร่วมกิจกรรมกับคนจำนวนมากหรือหนาแน่น
 • หลีกเสี่ยงการเดินทางด้วยรถโดยสารที่แออัดหรือหลีกเสี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น
 • หลีกเลี่ยงการติดต่อกับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อโรคไวรัส COVID-19
 • ผู้เป็นเบาหวานควรดื่มน้ำบ่อยๆ เช็คระดับน้ำตาลในเลือดเป็นระยะ
 • ผู้เป็นเบาหวานต้องรับประทานยาสม่ำเสมอ ไม่แนะนำให้ขาดยาแม้อยู่ในช่วงกักกันตนเอง
 • ผู้เป็นเบาหวานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำตาลในเลือดต่ำ ถ้าได้รับยาม็คลดระดับน้ำตาลบางชนิด หรือยาฉีตยินซูลิน ดังนั้นควรมีลูกอม หรือน้ำหวาน เพื่อแก้ไขภาวะ
 • น้ำตาลในเลือดต่ำ โดยเฉพาะช่วงที่มีการรับประทานอาหารได้น้อยลง

ขอแนะนำกรณีผู้เป็นเบาหวานมีอาการเจ็บป่วย ให้ปฏิบัติตนดังนี้

 • พักดูอาการอยู่ที่บ้าน ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้น ควรหาช่องทางในการปรึกษาแพทย์อย่างเหมาะสม
 • เช็กระดับน้ำตาลในเลือดเป็นระยะ
 • ดื่มน้ำบ่อยๆ
 • ถ้ามีอาการ ไข้ ไอ และ/หรือ หายใจติดขัดให้ไปพบแพทย์ทันที
 • ให้ข้อมูลที่เป็นจริง และปฏิบัติตามระบบของการคัตกรองของโรงพยาบาล