ฉัตรฤดี ศุขตระกลู สร้างธุรกิจพร้อมรับผิดชอบสังคม

วันที่ 06 ม.ค. 2561 เวลา 09:51 น.
ฉัตรฤดี ศุขตระกลู สร้างธุรกิจพร้อมรับผิดชอบสังคม
โครงการ “เซ็นทรัลอาสาพัฒนาชุมชน” เป็นหนึ่งในหลายๆ โครงการที่ทาง “มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์” ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วทุกพื้นที่ และได้มีการศึกษาหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมกับน้อมนำพระราชดำรัสความพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักในการดำเนินการรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม เพราะเชื่อว่าการช่วยสนับสนุน “ด้านเศรษฐกิจพอเพียง” ให้แข็งแรง ก็จะทำให้บ้านหลังใหญ่ยืนอยู่ได้อย่างมั่นคง

 ทางมูลนิธิจึงเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่ชุมชนในด้านผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพของชุมชนอย่างยั่งยืน สามารถเพิ่มรายได้และพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต โดยการช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตผลทางการเกษตรในรูปแบบต่างๆ โดยมีแบรนด์ “เดอะ เทอเรส” ร้านอาหารในเครือเซ็นทรัล เรสตอรองส์ เป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรไทย

 ฉัตรฤดี ศุขตระกูล ผู้อำนวยการอาวุโส แบรนด์ เดอะ เทอเรส บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เปิดเผยว่า ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ที่เราได้ร่วมในการสนับสนุนโครงการเซ็นทรัลอาสาพัฒนาชุมชน โดยการนำผลิตภัณฑ์เกษตรชุมชนมาแปรรูปและจำหน่ายภายในร้าน อาทิ สับปะรดนางแล จ.เชียงราย ผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยดจาก จ.พัทลุง ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ จ.ชัยนาท ข้าวเหนียวลืมผัวจาก จ.ตาก ซึ่งทุกโครงการถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

 โดยเฉพาะเมนูไอศกรีมกะทิ-ข้าวเหนียวลืมผัว ที่ลูกค้าถามถึงจนต้องนำมาเป็นเมนูประจำของทางร้าน

 1.เป็นหน่วยงาน/มูลนิธิ/องค์กรเพื่อสังคม/โรงเรียน ที่ให้การดูแลเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

 2.มีการดูแลเรื่องอาหารและการทํางานด้านโภชนาการ เพื่อให้เด็กในความดูแลเจริญเติบโตอย่างสมวัย

 3.สามารถรายงานผลการทํางานตามโครงการได้อย่างต่อเนื่องและตรงตามเวลา

 4.มีความพร้อมในการทํางานร่วมกัน อาทิ การเข้าร่วมประชุม การรายงานผลการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และพร้อมได้รับการตรวจสอบ เป็นต้น

 5.มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ

หลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้การสนับสนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ทางโครงการได้พิจารณา ดังนี้

 1.สมทบทุนค่าอาหารตามโครงการทุกเดือน

 2.สมทบตามยอดเงินบริจาคจริงโดยหัก 5% เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (สนับสนุนโครงการเทใจดอทคอม taejai.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์การระดมทุนเพื่อช่วยเหลือโครงการเพื่อสังคมในประเทศไทย)

 3.สมทบตามจํานวนจริงของเด็กที่เข้าร่วมโครงการและอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน

..........โปรย1...........

 “เพราะเรามองว่าเรื่องโภชนาการถือเป็นความจำเป็นและความสำคัญอันดับแรกในการพัฒนาเด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตได้”

..........โปรย2...........

 “พนักงานส่วนใหญ่อยู่กับเรามานาน มีความผูกพันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การทำให้พนักงานรักองค์กรท่ามกลางการแข่งขันสูงเป็นหัวใจหลักในการบริหาร โครงการเหล่านี้ถือว่าบริษัทมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรต่อไป”