ของขวัญจากอาจารย์สู่นักศึกษา : Art Space

วันที่ 24 ก.ย. 2552 เวลา 17:28 น.
โดย...มัลลิกา

“ครู คือ ผู้ให้ อย่างน้อยที่สุดเราก็มีจุดประสงค์ที่ดี และอยากมอบอะไรให้กับเด็กๆ ชื่อนิทรรศการ“Gift” ก็บอกเป็นนัยแล้วว่า เรามอบให้โดยไม่หวังอะไรตอบแทน เราต้องให้ในสิ่งที่เขาขาด”

นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เอ่ยถึงความตั้งใจของคณะครูประจำภาควิชาทั้ง 24 คนที่ร่วมกันนำผลงานมาจัดแสดงในชื่อนิทรรศการศิลปกรรม “Gift” เพื่อนำรายได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาศิลปกรรม

การเกิดขึ้นของนิทรรศการศิลปกรรม “Gift” เพราะเหล่าอาจารย์ได้มองเห็นถึงปัญหาของนักศึกษาที่ส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ ทั้งเหตุที่เนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และจากปัญหาทางครอบครัว แต่ขณะเดียวกันยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทุนในการซื้อหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้สร้างงานศิลปะ

“ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จัด เพราะเราเห็นปัญหาเรื่องของทุนการศึกษา หลังจากมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้วมีการเปลี่ยนแปลงการพิจารณาทุนซึ่งเป็นผลโดยตรงกับเด็ก เพราะเด็กที่เรามีไม่ค่อยมีฐานะ ไหนจะมีปัญหาเรื่องค่าหอหัก และการเรียนในสาขาวิชานี้เกือบทุกวิชาเป็นวิชาปฏิบัติ มีค่าใช้จ่ายในเรื่องอุปกรณ์ ซึ่งก็เป็นผลมาจากโครงสร้างทางสังคมเรา ที่บ้านเราไม่เห็นความสำคัญของศิลปะ ทำภาษีของวัสดุอุปกรณ์ของการสร้างงานศิลปะมีราคาแพง อย่างสีก็เรียกเก็บภาษีลักษณะเดียวกับเครื่องสำอาง ทำให้สีราคาแพงมาก หลอดละ 200 บาท งานจิตรกรรมชิ้นหนึ่งก็ใช้หลายหลอด ถ้าสร้างงานประติมากรรม ปูน ไฟเบอร์กลาสก็แพง

การจัดงานครั้งนี้เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะซื้อขายได้มากเท่าไหร่ เพราะเท่าที่อาจารย์ทุกๆ คนมอบงานให้ฟรีๆ คนละชิ้นสองชิ้นก็เป็นเจตนาที่ดีแล้ว และรายได้หลังจากหักให้ทางแกลเลอรีแล้วจะนำเข้ากองทุน ซึ่งทางภาควิชาจะจัดคนเป็นกรรมการพิจารณาในการมอบทุน ใครจำเป็นที่สุดให้คนนั้นก่อนและให้เป็นกรณีไป จะมีการจัดการให้เขาด้วย ค่อยๆ ทยอยให้ตามความจำเป็น จะไม่ให้เงินก้อนเดียวเพราะเรายังห่วงในเรื่องวุฒิภาวะในการใช้เงินเขายังเด็กกันอยู่”

ผลงานที่นำมาจัดแสดงมีมากกว่า 40 ชิ้นงาน เป็นผลงานของคณาจารย์ทางศิลปกรรมผู้มีชื่อเสียง มีความสามารถเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในวงการศิลปะและนักสะสมผลงานศิลปะชั้นเยี่ยม ทั้งหมด24 คน ประกอบด้วย เดชา วราชุนสรรณรงค์ สิงหเสนี อลิตา จั่นฝังเพ็ชร อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์ กันจณา ดำโสภี สุรพงษ์ สมสุข วุฒิกร คงคา คณากรคชาชีวะ มงคล เกิดวัน คมสัน หนูเขียว ธนดล ดีรุจิเจริญ ดร.ม.ล.บุศยมาศ นันทวัน ถนอมนวล เดชาคนีวงศ์ กิตติ แสงแก้วอัฐพร นิมมาลัยแก้ว พัดชา แก้วทองตาล ยุทธนา นิ่มเกตุ ธนสาร พัฒนสุทธิชลกุล อนุพงษ์ จันทร หทัยรัตน์ มณีรัตน์สุรชัย ดอนประศรี นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง มัลลิกา มังกรวงษ์ และชัชวาล อ่ำสมคิด

“Gift” เป็นอีกหนทางนำร่องแห่งศิลปะอันจะสามารถแก้ไขปัญหาภาวะขาดแคลนดังกล่าว อีกทั้งยังมุ่งหวังให้เป็นแนวทางที่ดีในด้านจริยธรรมซึ่งจะเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษาทุกคนที่จะจบการศึกษาออกไปเป็นบุคลากรทางศิลปะที่มีคุณภาพสู่สังคม

นิทรรศการนี้จะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. ถึงวันที่ 31 ต.ค. ณ อาร์ตเทอรี แกลเลอรี อาคารสีลมแกลเลอเรีย ชั้น B1 ถนนสีลม