ความสุขจากการทำงาน

วันที่ 27 ม.ค. 2557 เวลา 09:23 น.
ความสุขจากการทำงาน
โดย...วันพรรษา อภิรัฐนานนท์/ ภาพ คลังภาพโพสต์ทูเดย์

ความสุขที่เกิดจากการทำงานสำเร็จตามเป้าหมายที่วาดหวังไว้ ก่อให้เกิดภาคภูมิใจ ปีติยินดี เห็นว่าตนเองมีค่า แต่ความสุขที่ลึกซึ้งแยบคาย ประณีต คือความสุขที่เกิดจากจิตใจสงบเย็น ชีวิตเป็นประโยชน์ มีคำสื่อสารที่ดีคือ สุขสงบเย็น และเป็นประโยชน์ จึงจะเป็นชีวิตงดงาม

“ชีวิตอันอุดม ก็คือ ชีวิตอันสูงสุด ในแง่พระพุทธศาสนา คือชีวิตที่ดี “สุชีวิต” หมายถึงความดีอาศัยชีวิตทำขึ้น ชีวิตของผู้ทำดี จึงเรียกว่า ชีวิตที่ดี เมื่อทำดีมาก ชีวิตก็สูงขึ้นมาก ทำดีที่สุด ชีวิตก็สูงขึ้น”

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

10 คุณลักษณะแห่งความสำเร็จ

ความรู้ ความสามารถ และนิสัยใจคอ สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อชีวิต คนดีที่สำเร็จในกิจการงาน มีคุณลักษณะนิสัยแห่งความสำเร็จ ซึ่งทุกคนต้องสร้างและมีความพยายามอย่างยิ่ง ทำงานต้องจริงจัง จะคบคนต้องจริงใจ ต่อไปนี้เป็นคุณลักษณะ 10 ประการแห่งความสำเร็จ เก็บความจากหนังสือพลังธรรม พลังคำ สำนักพิมพ์บีไบรท์

1.ยืนหยัดและอดทน

เมื่อทำสิ่งใด ทำด้วยความจริงจัง รับผิดชอบ มีวินัยในตัวเอง พบปัญหากล้าสู้ด้วยความอดทน เพราะความอดทนอดกลั้น เป็นคุณสมบัติของนักพัฒนาหรือบัณฑิต

2.ขยันและประหยัด

ความสำเร็จในการประกอบการงาน ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียร ได้ทรัพย์สินมาแล้ว รู้จักเก็บและประหยัดอดออมเพื่ออนาคต

3.ทำตัวเป็นที่เชื่อถือ

ความเชื่อถือเป็นหลักสำคัญว่า คนนั้นมีความน่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจเพียงใด เป็นคนพูดจริงทำจริง สามารถไว้วางใจได้ อันเป็นต้นทุนที่สำคัญของการทำกิจการงาน

4.อ่อนน้อมถ่อมตัว

คนที่อยู่ในสังคมอย่างราบรื่น เป็นคนสร้างความชื่นใจให้คนที่พบปะ วางตนอย่างพอดี อ่อนน้อมถ่อมตน โน้มตัวเข้าหาผู้คน ทำตนเหมือนน้ำ ปรับตัวได้ดี มีความเยือกเย็น ลักษณะมือเอื้อม ปากอ้า ใบหน้ายิ้ม คนเข้าใกล้แล้วมีความสงบเย็นเป็นสุข

5.รู้จักประมาณตัว

การประมาณตนถือเป็นคุณธรรมประจำคนดี อยู่อย่างกลมกลืนกับคนในสังคม ไม่วางตนเหนือใคร อยู่ได้พอดี มีไมตรีสัมพันธ์ การวางตนเสมอกับผู้อื่น ถือเป็นเสน่ห์ประจำตน

6.รับผิดชอบ

นิสัยที่สร้างความสำเร็จ คือ ความรับผิดชอบ ได้รับมอบหมายงานแล้วตั้งใจทำให้สำเร็จ เสียสละได้เพื่องาน เสียสละได้เพื่อส่วนรวมองค์กร

7.ตั้งปณิธาน

คือผู้มีใจตั้งมั่น แน่วแน่ คิดสู้ คิดแก้ไขงาน ควรยึดถือพระราชปณิธานที่มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวของพระพุทธองค์ ณ ใต้ต้นโพธิ์ ทรงตั้งจิตอธิษฐานว่า “แม้หนัง เอ็น กระดูกเท่านั้นจักเหลืออยู่ เนื้อและเลือดในสรีระนี้จักเหือดแห้งไปก็ตามที ประโยชน์อันใดอันบุคคลจะพึงลุได้ด้วยกำลัง ด้วยความเพียร ด้วยความบากบั่นของบุรุษ ถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้ว จะหยุดความเพียรของบุรุษเสียเป็นไม่มี”

8.รู้สันโดษ ไม่โลภ

ผู้นำที่ดีมีศีลธรรม จะเป็นคนรู้จักความพอดี พอใจในชีวิต จะทำให้มีความสุข พอดี พออยู่

9.เด็ดเดี่ยว มั่นคง

ผู้ใดที่ในยามทำงาน มีจิตใจมุ่งมั่นสร้างสรรค์ มีน้ำใจกล้าหาญ ผู้นั้นย่อมผ่านความยากลำบากได้ด้วยใจอดทน

10.ใจกว้าง สร้างมิตร

เมื่อคิดอยู่ร่วมกับผู้อื่น วางตนเป็นมิตร มีจิตเมตตา เข้าหาคนอย่างนอบน้อมพร้อมบริการ ทำงานไม่เอาเปรียบผู้อื่น สร้างมิตรด้วยจิตใจที่กว้างขวาง

11.กล้าได้กล้าเสีย

ทำงานด้วยจิตสำนึกที่ดี มีการเสียสละ มีความรับผิดชอบ เมื่อผิดพลาดยอมรับได้ เมื่อทำดีก็ชื่นชม ยอมเสียเพื่อได้ ยอมให้เพื่อรับ คนที่ได้ทุกอย่าง รับทุกอย่าง ใครจะคบ

นอกจากนั้น คนที่จะประสบความสำเร็จ ต้องมีศิลปะการทำงานร่วมกับคนด้วย จะมีศิลปะการร่วมงานกับคนก็ต้องเข้าใจคน กล่าวคือ

คนทุกคนมีความปรารถนาให้คนอื่นยอมรับ เพราะฉะนั้นจงยกย่องมองเขาในด้านดี

คนทุกคนมีความต้องการในการยอมรับนับถือ และการได้รับเกียรติ เพราะฉะนั้นจงให้เกียรติเขา แล้วเขาจะให้เกียรติเรา

เข้าใจในความเสี่ยง

“หากคุณมาทำงานทุกวัน

คุณก็จะไม่รู้ว่าว่าวันไหนเป็นวันสำคัญ

ที่คุณจะต้องทุ่มเทอย่างจริงจัง”

หนึ่งในวรรคทองที่สะท้อนปรัชญาการลงทุนของ จอร์จ โซรอส พ่อมดการเงินชื่อก้องโลก นั่นก็คือ ความเสี่ยงจากการให้ความสำคัญกับทุกเรื่อง ทำให้ไม่เหลือทรัพยากรเพื่อทุ่มเทให้แก่เรื่องที่สำคัญที่สุด

การฝึกฝนตัวเองให้มีความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยง นับเป็นเรื่องจำเป็นของผู้รอดในศตวรรษที่ 21 ซึ่งชีวิตเต็มไปด้วยทางเลือกมากมาย การลงทุนที่ดีคือหนึ่งในทางเลือกของชีวิต แต่นั่นหมายความว่า คุณจะต้องรู้และเรียนรู้ว่า จะเลือกทำ หรือไม่เลือกทำอะไร