เสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี แก้ปัญหาฆ่าตัวตาย

วันที่ 24 ส.ค. 2556 เวลา 12:40 น.
เสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี แก้ปัญหาฆ่าตัวตาย
ในปัจจุบันคนไทยมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้น ผลที่ตามมาคือปัญหาการหย่าร้าง การศึกษาต่ำ เป็นผู้ว่างงานหรือลูกจ้างเอกชนไม่มีความมั่นคงในชีวิต ชาวเกษตรกรไม่มีที่ดินทำกินอีกทั้งตกเป็นหนี้นอกระบบ ท้ายที่สุดหันไปหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตาย ยิ่งทำให้เป็นความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจและสังคม

กลุ่มเสริมสร้างชีวิตที่ดีขึ้น รณรงค์เรียกร้องให้กรมสุขภาพจิต มีนโยบายแก้ปัญหาสังคมและสุขภาพจิตให้ตรงจุด พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะในการแก้ปัญหาชีวิตแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มการฆ่าตัวตายมากที่สุดคือ อาชีพรับจ้างรายวัน ซึ่งมีความบีบคั้นและความยากลำบากในการดำรงชีวิตมากที่สุด อีกทั้งยังต้องร่วมมือกับชุมชนในการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย

อย่างไรก็ตาม การสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาพจิตที่แข็งแรง รัฐบาลต้องมีนโยบายสร้างระบบเศรษฐกิจที่เอื้อต่อคนไทยทุกคนให้มีงานทำมีรายได้ที่แน่นอน และเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ จึงจะเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีได้

ที่มา : กลุ่มเสริมสร้างชีวิตที่ดีขึ้น