posttoday

Big Oil จับมือกลุ่มพลังงานชีวภาพ ดันกฎหมายขยายการขาย E15

23 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มผู้ค้าน้ำมัน เชื้อเพลิงทดแทน และองค์กรการค้าเกษรกรรมได้รวมตัวกันเป็นครั้งแรกเพื่อผลักดันกฎหมายสหรัฐฯ ให้ขยายการขายน้ำมัน E15 ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นน้ำมันที่ต้องใช้ส่วนผสมของเอทานอลและน้ำมันเบนซินในสัดส่วนที่สูงขึ้น

          สถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (American Petroleum Institute (API)), สมาคมเชื้อเพลิงทดแทน  (Renewable Fuels Association) และ สหภาพเกษตรกรแห่งชาติ (National Farmers Union) เขียนจดหมายถึงประธานสภาสหรัฐฯ เพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายจำกัดการขาย E15

          แม้การวิจัยจะชี้ให้เห็นว่าเปอร์เซ็นต์การผสมที่สูงขึ้น จะไม่กระทบต่อการปล่อยมลพิษเมื่อเทียบกับในกลุ่มน้ำมัน E10 ที่ขายกันตลอดทั้งปี แต่สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐฯ (U.S. Environmental Protection Agency (EPA)) ยังออกระเบียบเพื่อจำกัดการขายน้ำมัน E15 นี้

          ความร่วมมือระหว่าง API กับกลุ่มการค้าเชื้อเพลิงชีวภาพ เกิดขึ้นหลังจากผู้ว่าการรัฐแถบมิดเวสต์ หนึ่งในรัฐที่เป็นแหล่งผลิตข้าวโพดรายใหญ่ ร้องขอให้ EPA อนุญาตให้ขยายการขายน้ำมัน E15 ภายในรัฐ

          ซึ่งจากคำร้องขอจากผู้ว่าการรายนี้ ทำให้เกิดความกังวลในอุตสาหกรรมน้ำมันเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านเชื้อเพลิงที่แตกต่างกันในแต่ละรัฐ

          การบังคับใช้กฎหมายจากรัฐบาลกลางจะช่วยให้มีความยืดหยุ่นและได้ผลลัพธ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันมากกว่าการจัดการแบบรัฐต่อรัฐ ทั้งยังเป็นการรับรองว่า supply chain ของเชื้อเพลิงในประเทศจะดำเนินไปในรูปแบบเดียวกัน การขยายการขายน้ำมัน E15 ในประเทศ จะช่วยแก้ปัญหาเรื้อรังเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านเชื้อเพลิง ในกลุ่มพลังงาน