posttoday

เปิดคำสั่งแต่งตั้ง29นายตำรวจช่วยไต่สวนปมบิ๊กตร.โยงเว็บพนัน

17 เมษายน 2567

เปิดคำสั่งหัวหน้าจเรตำรวจ พล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา แต่งตั้ง 29นายตำรวจ ช่วยไต่สวนปมทนายษิทราร้องบิ๊กตำรวจโยงเว็บพนัน

พล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา จเรตำรวจ (หัวหน้าจเรตำรวจ) มีหนังสือคำสั่งสำนักงานจเรตำรวจที่ 61/2567 ลงวันที่ 15 เมษายน 2567 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจช่วยเหลือและสนับสนุนในการไต่สวน ใจความว่า การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ ครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง ษิทรา หรือตั้ม เบี้ยบังเกิด ร้องเรียนข้าราชการตำรวจ 

ที่ประชุมมีมติรับเรื่องไว้ดำเนินการไต่สวนเอง โดยให้สำนักงานจเรตำรวจมอบหมายข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนในการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ ซึ่งระเบียบคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการไต่สวนและพิจารณา พ.ศ. 2566 ข้อ 9 เรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจดำเนินการไต่สวนเองนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจทั้งคณะเป็นองค์คณะไต่สวน

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจกำหนดให้สำนักงานจเรตำรวจมอบหมายข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนในการไต่สวนข้อเท็จจริงตามจำนวนและระดับตำแหน่งที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจกรณีดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ละเอียดครบถ้วน มีความโปร่งใส และเกิดความเป็นธรรม จึงแต่งตั้งข้าราชการตำรวจช่วยเหลือและสนับสนุนในการไต่สวนของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ ประกอบด้วยข้าราชการตำรวจ ดังนี้

พล.ต.ท. ธนพล ศรีโสภา จเรตำรวจ (หัวหน้าจเรตำรวจ)

พล.ต.ต. ชัยพัชร์ ศรีประเสริฐ รองจเรตำรวจ สำนักงานจเรตำรวจ

พล.ต.ต. โอภาส ทั่งทอง ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 9 สำนักงานจเรตำรวจ

พ.ต.อ. สุพจน์ ปรุงธัญญะพฤกษ์ รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 6 สำนักงานจเรตำรวจ

พ.ต.อ. บุญส่ง หนูรัตน์ รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 9 สำนักงานจเรตำรวจ

พ.ต.อ. คมสัน ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 1 สำนักงานจเรตำรวจ

พ.ต.อ. อรุณศักดิ์ วรรณโกษิตย์ ผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ สำนักงานจเรตำรวจ

พ.ต.อ. สุรพัศ ศรีทองจ้อย ผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 5 สำนักงานจเรตำรวจ


 
พ.ต.อ. นิพนธ์ จันทร์สุมาวงศ์ ผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 7 สำนักงานจเรตำรวจ

พ.ต.อ. สุกิจ กัลยากาญจน์ ผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 8 สำนักงานจเรตำรวจ

พ.ต.อ. สุทธิพล แสงบุญ ผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 1 สำนักงานจเรตำรวจ

พ.ต.ท. ศิริพล บุญหนุน รองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 2 สำนักงานจเรตำรวจ

พ.ต.ท. ทรงเวทย์ ศรีธรรม รองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 1 สำนักงานจเรตำรวจ

พ.ต.ท. ยุธยา กำแหงฤทธิ์ รองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 5 สำนักงานจเรตำรวจ

พ.ต.ท. พัชระ รัตนประเสริฐ รองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 5 สำนักงานจเรตำรวจ

พ.ต.ท. พิพัฒน์พล ภิรมย์ศิริปรีดา รองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 5 สำนักงานจเรตำรวจ

พ.ต.ท. โกมล รุธิรบริสุทธิ์ รองผู้กำกับการ ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานจเรตำรวจ

พ.ต.ท. อนุชา สรรพัญญุติ สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 1 สำนักงานจเรตำรวจ

พ.ต.ท. วรพล ทิพยโสธร สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 2 สำนักงานจเรตำรวจ

พ.ต.ท. อำนาจ นิ่มฟัก สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 6 สำนักงานจเรตำรวจ

พ.ต.ท. ไพศาล เวียงอินทร์ สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 7 สำนักงานจเรตำรวจ

พ.ต.ท. ภูชิชย์ เหรียญไกร สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 1 สำนักงานจเรตำรวจ

พ.ต.ต. ธีรวัฒน์ นวลอินทร์ สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 3 สำนักงานจเรตำรวจ

พ.ต.ต. สามพาร บุญนาโพธิ์ สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 7 สำนักงานจเรตำรวจ

พ.ต.ต. รณชัย จีนสิน สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 8 สำนักงานจเรตำรวจ

พ.ต.ต. สหัสพล พุ่มอิ่ม สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ สำนักงานจเรตำรวจ

พ.ต.ท.หญิง รวิพร เกื้อกูล สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 3 สำนักงานจเรตำรวจ

พ.ต.ต.หญิง ลิลันญา โพธิ์พันธ์ สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 4 สำนักงานจเรตำรวจ

พ.ต.ต.หญิง สุกัลยา ยาป้อม สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 1 สำนักงานจเรตำรวจ

ทั้งนี้ ให้ข้าราชการตำรวจช่วยเหลือและสนับสนุนในการไต่สวนข้อเท็จจริง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะไต่สวนมอบหมาย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

เปิดคำสั่งแต่งตั้ง29นายตำรวจช่วยไต่สวนปมบิ๊กตร.โยงเว็บพนัน เปิดคำสั่งแต่งตั้ง29นายตำรวจช่วยไต่สวนปมบิ๊กตร.โยงเว็บพนัน เปิดคำสั่งแต่งตั้ง29นายตำรวจช่วยไต่สวนปมบิ๊กตร.โยงเว็บพนัน