posttoday

กทม. เปิดผลตรวจแคดเมียมบางซื่อ พบดินปนเปื้อนสูงเกินเกณฑ์เฉพาะในโรงงาน

12 เมษายน 2567

กทม. เผยผลตรวจสอบดิน-น้ำ-อากาศ โรงงานย่านบางซื่อ พบปริมาณแคดเมียมสูงเกินเกณฑ์เฉพาะตัวอย่างดินในโรงงาน แต่ดินนอกโรงงาน แหล่งน้ำ และอากาศ ไม่พบการปนเปื้อน

วันนี้ (12 เม.ย.) นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วานนี้ (11 เม.ย.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ร่วมกับ สำนักอนามัย กทม. ได้เข้าตรวจสอบกรณีตรวจพบกากแคดเมียมและสังกะสี ซึ่งถูกเก็บไว้ใน บริษัท ล้อโลหะไทย เมททอล จำกัด เลขที่ 1532/1 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ โดยสรุปผลการตรวจสอบมีดังนี้

1. พบการกองกากตะกอนแคดเมียมและสังกะสีภายในอาคารโรงงาน ตามการประกาศของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 10 เม.ย.2567 จำนวน 99 ถุง คิดเป็นปริมาณ 150 ตัน ซึ่งกากตะกอนดังกล่าว ถูกยึดไว้เป็นของกลางในการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

2. สุ่มเก็บตัวอย่างกากของเสีย จำนวน 3 ตัวอย่าง ดินในโรงงาน จำนวน 2 ตัวอย่าง และดินนอกโรงงานในเขตชุมชน ห่างจากโรงงานช่วงระยะ 50 เมตร 100 เมตร 150 เมตร 200 เมตร 250 เมตร และ 400 เมตร จำนวน 9 ตัวอย่าง และเมื่อตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์แบบกระจายพลังงาน (Energy Dispersive X-Ray Fluorescence; EDXRF) พบว่ากากแร่มีปริมาณแคดเมียมสูงกว่าค่า TTLC (ถือเป็นของเสียอันตราย) โดยดินในโรงงานพบการปนเปื้อนแคดเมียมสูงเกินเกณฑ์การปนเปื้อนในดินฯ ส่วนดินนอกโรงงานตรวจไม่พบการปนเปื้อนแคดเมียม

3. ตรวจวัดไอระเหยสารเคมีในบรรยากาศ จำนวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณภายในโรงงาน หน้าโรงงาน และชุมชนห่างจากโรงงาน 250 เมตร ผลการตรวจไม่พบสารอันตรายในบรรยากาศ

4. เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งบริเวณลำรางภายในอาคารจำนวน 2 จุด และเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โรงงาน จำนวน 3 จุด พบว่าคุณภาพน้ำเบื้องต้นทั้งสองพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ เนื่องจากบริเวณเก็บกากแคดเมียมไม่มีกิจกรรมที่ใช้น้ำในการประกอบกิจการและไม่พบการประกอบกิจการ 

ทั้งนี้ การจัดการกับกากแคดเมียมที่พบ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะเป็นผู้วางแผนและวางแนวทาง รวมถึงมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการขนย้ายตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และจัดเตรียมพื้นที่ ตลอดจนสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยทั้งก่อนและหลังขนย้าย