posttoday

ไฟไหม้ป่าเชียงใหม่'ผู้ว่าฯนิรัตน์'ประกาศเขตภัยพิบัติ5อำเภอ

07 เมษายน 2567

'นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร' ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ5อำเภอ หลังเผชิญไฟไหม้ป่า -PM2.5 เกินมาตรฐาน ประสานแม่ทัพภาค3ขอกำลังทหารช่วยควบคุมสถานการณ์

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อัคคีภัย ไฟป่ารวม 5 อำเภอแล้ว ดังนี้

อำเภอเชียงดาว 83 หมู่บ้าน  
อำเภอแม่แตง 29 หมู่บ้าน  
อำเภอไชยปราการ 44 หมู่บ้าน  
อำเภอฝาง 85 หมู่บ้าน
อำเภอพร้าว 76 หมู่บ้าน
 

ทั้งนี้ สถานการณ์ไฟป่าที่ยังคงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ ทำให้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการดำรงชีวิตของประชาชน 


นายนิรัตน์ เปิดเผยหลังจากมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อัคคีภัย ไฟป่า ในพื้นที่ อ.เชียงดาว, แม่แตง,ไชยปราการ,ฝาง และพร้าว เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีไฟไหม้ป่าเกิดขึ้นจำนวนมากติดต่อกันหลายวัน ทำให้การปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ โดยใช้กำลังหน่วยปฏิบัติปกติ ร่วมกับกำลังทหารที่มีอยู่ในชุดแรกเริ่มอ่อนล้า และต้องการกำลังสนับสนุนมากกว่าที่เป็นอยู่
 

จ.เชียงใหม่ จึงจำเป็นต้องบริหารสถานการณ์ให้เหมาะสมมากที่สุด ด้วยการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เขตการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัย ไฟป่า ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเพิ่มการใช้กำลังทหารให้เหมาะสมกับสภาพความรุนแรงของสถานการณ์ และเปิดโอกาสให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เงินทดรองราชการในส่วนของตัวเองได้ โดยมีระเบียบกระทรวงการคลัง รองรับหลังการประกาศ เพื่อการใช้จ่ายงบประมาณที่ถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์ในทางการบริหารสถานการณ์มากที่สุด

ขณะเดียวกัน จังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานไปยังแม่ทัพภาคที่ 3 แล้ว เพื่อขอกำลังทหารเข้าไปช่วยเขตป่าอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนแห่งชาติมากขึ้น