posttoday

เพิกถอนส.ป.ก.เขาใหญ่-ยกเลิกผลรังวัดที่ดิน1,279ไร่

14 มีนาคม 2567

'วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข' เลขาธิการส.ป.ก.สั่ง สปก.โคราชเพิกถอนส.ป.ก.4-01และยกเลิกผลการรังวัดที่ดิน รวม 1,279 ไร่

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2567 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)ได้ออกแถลงการณ์ สั่งการด่วนให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เพิกถอนส.ป.ก.4-01 และยกเลิกผลการรังวัดที่ดิน รวม 1,279 ไร่ 

"วันนี้ ส.ป.ก.ตรวจพบมีการออก ส.ป.ก. 4-01 ในพื้นที่ที่ยังคงมีสภาพป่า 10 ราย 13 แปลง 341 -3-39 ไร่ และพื้นที่ที่มีการรังวัดแปลงที่ดินไว้แล้วแต่ยังไม่มีการจัดที่ดิน อีก 26 ราย 45 แปลง 937-0-81 ไร่ ในเขตปฏิรูปที่ดินที่จำแนกออกจากป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา"

เลขาธิการ ส.ป.ก.จึงสั่งการให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการเพิกถอนการจัดที่ดินทั้ง 10 รายโดยด่วน 

ส่วนพื้นที่ที่ยังไม่จัดแต่รังวัดแล้วอีก 26 ราย ให้ยกเลิกผลการรังวัดและห้ามนำพื้นที่ดังกล่าวมาจัดที่ดินโดยเด็ดขาด หากพบการกระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมายให้ดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป  ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของประชาชน หากเป็นเกษตรกร ตัวจริงมีการถือครองทำประโยชน์อยู่จริงให้มาแสดงตัวแสดงสิทธิต่อ ส.ป.ก.นครราชสีมา เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี

เพิกถอนส.ป.ก.เขาใหญ่-ยกเลิกผลรังวัดที่ดิน1,279ไร่