posttoday

เตือนสถานประกอบการแจ้งให้สิทธิผู้พิการม.35ไม่เกิน 2 ม.ค. 67 ผ่าน 2 ช่องทาง

28 ธันวาคม 2566

คารมเตือนสถานประกอบการแจ้งให้สิทธิผู้พิการตาม ม.35 ภายใน 2 ม.ค. 67 ผ่าน 2 ช่องทาง ทั้งระบบ e – Service และดำเนินการด้วยตนเอง ณ สำนักจัดหางานจังหวัด

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำเตือน นายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการให้สิทธิ และผู้พิการที่ต้องการขอรับสิทธิตามมาตรา 35 ยื่นสิทธิภาย 31 ธันวาคม 2566 แต่เนื่องจากปีนี้วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตรงกับวันหยุดประจำปี กรมการจัดหางานจึงอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถดำเนินการอีกครั้งในวันเริ่มทำการวันแรก ซึ่งตรงกับวันที่ 2 มกราคม 2567 เป็นวันสุดท้าย

นายคารม กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการทั้งเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป ต้องรับผู้พิการที่สามารถทำงานได้เข้าทำงาน ในอัตราส่วนลูกจ้างที่ไม่ใช่คนพิการ 100 คน ต่อผู้พิการ 1 คน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งหากนายจ้าง/สถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐ ไม่ประสงค์จะจ้างงานคนพิการ หรือส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สามารถเลือกให้สิทธิตามมาตรา 35 แทนได้

โดยมูลค่าของสัญญาต้องไม่น้อยว่า 119,720 บาทต่อปี แบ่งเป็น 7 ประเภทสิทธิ ได้แก่ 1.การให้สัมปทาน 2.จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ 3.จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือ จ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ 4.ฝึกงาน 5.จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก 6.ล่ามภาษามือ และ7.การให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ โดยต้องขออนุญาตจากกรมการจัดหางานก่อนดำเนินการ ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ของแต่ละปี

นายคารม กล่าวว่า กรมการจัดหางานซึ่งเป็นหน่วยงานทำหน้าที่ให้บริการรับเรื่องการยื่นให้สิทธิจากนายจ้าง/สถานประกอบการ และการขอรับสิทธิของคนพิการ ตามมาตรา 35 เปิดบริการ 2 ช่องทาง ให้บริการให้สิทธิ-รับสิทธิ เพื่อให้สถานประกอบการและผู้พิการเลือกใช้บริการได้ตามความสะดวก ดังนี้


1.ทางเว็บไซต์ e-service.doe.go.th ตลอด 24 ชม. การยื่นสิทธิผ่านระบบ e - Service จะช่วยให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้พิการ สามารถแจ้งการให้และรับสิทธิได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อมาติดต่อราชการ และยังป้องกันปัญหาการขอรับสิทธิซ้ำซ้อน ด้วยระบบการจับคู่ (matching) โดยสามารถยื่นให้สิทธิ – รับสิทธิ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

2. ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมให้บริการในวันและเวลาราชการ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกยื่นผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถยื่นให้สิทธิ – รับสิทธิ ได้ถึงวันที่ 2 มกราคม 2567 เนื่องจากวันสิ้นสุดการดำเนินการ (วันที่ 31 ธันวาคม 2566) ตรงกับวันหยุดประจำปี กรมการจัดหางานจึงอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถดำเนินการอีกครั้งในวันเริ่มทำการวันแรก ซึ่งตรงกับวันที่ 2 มกราคม 2567