posttoday

เครือข่ายเยาวชน ยื่นเพื่อไทยนำกัญชากลับไปเป็นพืชเสพติดที่ต้องควบคุม

26 มิถุนายน 2566

“เครือข่ายเยาวชน” ยื่น 9 ข้อ“เพื่อไทย” พัฒนานโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างสรรค์ นำกัญชากลับไปเป็นพืชเสพติดที่ต้องควบคุม และนำเงินที่ได้มาจากการยึดทรัพย์คดียาเสพติด สร้างพื้นที่ปลอดภัย ให้เด็ก เยาวชน และชุมชน

ที่พรรคเพื่อไทย เครือข่ายเยาวชนสร้างพื้นที่ปลอดภัยและป้องกันปัญหายาเสพติด ภาคกลาง ใต้ เหนือ และอีสาน กว่า 30 คน เข้ายื่น 9 ข้อเสนอต่อพรรคเพื่อไทย ในฐานะพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล เพื่อการพัฒนานโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ หาทางออกจากปัญหายาเสพติดด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ร่วมกัน ประกอบด้วย 
 

1. พิจารณานำเงินที่ได้มาจากการยึดทรัพย์ในคดียาเสพติดที่อยู่ในกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดมาสนับสนุนการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด ให้กับเด็กเยาวชน และชุมชน

2. พัฒนานโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีส่วนร่วมโดยให้มีพื้นที่กลาง (Commonspace) ให้ประชาชน เด็กเยาวชน และหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคประชาสังคมมาร่วมกันสรุปบทเรียน ออกแบบวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างสร้างสรรค์ ที่เป็นฉันทมติร่วมกัน

3. ปฏิรูปการศึกษาและปรับหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่โดยส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนและพัฒนาเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา เพื่อให้เยาวชนเกิดกระบวนเรียนรู้อย่างเท่าทันโลก

4. สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นให้เกิดกระบวนการเฝ้าระวัง ดูแล และส่งต่อกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติดอย่างเป็นระบบ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบการศึกษาให้เกิดองค์ความรู้และทักษะด้านจิตวิทยาบำบัดหรือให้คำปรึกษาประจำโรงเรียน

5. พัฒนานโยบายที่ให้ความสำคัญกักระบวนการป้องกันและดูแลเด็กเยาวชนผ่านกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อลดปัญหาการเกิดผู้เสพยาเสพติด ผู้ค้ารายย่อยหน้าใหม่

6. ให้ความสำคัญและรับฟังเสียงความคิดเห็นของเด็กเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนากลไก การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันปัญหาในพื้นที่ที่เอื้อต่อบริบทสังคมแบบพหุวัฒนธรรม

7. มอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ส.กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานที่เปิดรับฟังความคิดเห็นและเสียงสะท้อนของประชาชน พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้จากการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ชุมชนนำไปขับเคลื่อนงานป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่

8. ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ ยึดโยงกับสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของทุกคนในสังคมไทย

9.พิจารณานำกัญชากลับไปเป็นพืชเสพติดที่ต้องควบคุมตามกฎหมายและแนวทางหรือมาตราการการป้องกันการใช้กัญชาในทางที่ผิด

นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า 9ข้อเสนอจากกลุ่มเครือข่ายเยาวชนฯ วันนี้ จะนำไปหารือในคณะกรรมการ 8 พรรคร่วมต่อไป ทั้งนี้ หากรัฐบาลใหม่มา จะปราบปรามยาเสพติดเรื่องเป็นลำดับแรก และจะเร่งเยียวยาต่อไป