posttoday

แม่ทัพภาค4ส่งข้อมูลทำประชามติแยกรัฐปัตตานีให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ

12 มิถุนายน 2566

พลโทศานติ แม่ทัพภาคที่ 4 เผย กอ.รมน.ภาค4 สน.รวบรวมข้อมูลขบวนการนักศึกษาแห่งชาติทำประชามติแบ่งแยกรัฐปัตตานีส่งสภาความมั่นคงแล้ว ชี้ถูกขบวนการชักจูงให้หลงผิด พร้อมให้ความเป็นธรรมและสร้างความเข้าที่ถูกต้องกับทุกฝ่าย

พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่้หาหลักฐานที่ชัดเจน ครอบคลุมรอบคอบและตรงไปตรงมา กรณีขบวนการนักศึกษาแห่งชาติ จัดปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การกำหนดอนาคตตนเอง” เมื่อ 7 มิ.ย. 66 ที่และมีการจัดพิมพ์บัตรเพื่อลงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชออกจากประเทศไทย เพราะข้อมูลค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงทำผิด ตามมาตรา1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ระบุว่า “ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้” เป็นเรื่องที่ละเอียดละอ่อน กระทบทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกระทบสภาพจิตใจประชาชนคนไทย กว่า 77 ล้านคน 

กอ.รมน.ภาค 4 สน. พร้อมให้ความเป็นธรรม ถูกต้อง ยึดหลักของความยุติธรรม การรวบรวมข้อมูลในการประชุมวันดังกล่าวและผู้เกี่ยวข้องมีใครบ้าง โดยส่งข้อมูลไปยังสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แล้ว ก็ต้องดูว่ารัฐบาลจะดำเนินการไปในทิศทางไหน เพื่อให้เข้าใจทั้งสองฝ่าย เพราะมั่นใจว่าที่ที่เราอยู่ตรงนี้ คือประเทศไทย เราคือคนไทยด้วยกัน

แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้ชี้แจงถึงการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน รวมทั้งแนวทางการดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ร่วมกิจกรรม หรือผู้ที่อยู่ในข่ายความผิด ว่า ต้องดูว่ากลุ่มเยาวชน พรรคการเมือง และคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นทำอะไร ซึ่งตรงนี้มีหลักฐานชัดเจน ในส่วนของเยาวชนก็อาจจะฟังข้อมูลที่ผิดๆ หรือถูกชักจูง โดยจะนำหลักนิติศาสตร์เข้ามาช่วยด้วยในส่วนนี้ และต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง คุยกันด้วยเหตุและผล และจะมีกรณีใดบ้างที่เข้าข่ายนี้ 

ในส่วนเรื่องของผู้ที่ชักจูงให้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯเจ้าหน้าที่เร่งหาข้อมูลหลักฐาน เมื่อผิดจริงก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนทางกฎหมาย รวมถึงชี้แจงสร้างความเข้าใจกับประชาชน และก็ทราบดีว่ากระแสปัจจุบันตีกลับมาว่า ที่ต้องการลงประชามติเป็นไปไม่ได้ และมั่นใจว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ต้องการแบ่งแยกประเทศ โดยได้มอบหมายให้ พล.ต. ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้รับผิดชอบดูแลขับเคลื่อนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

“ขอฝากพี่น้องประชาชนช่วยทำความเข้าใจด้วยเหตุและผล ยึดกฎกติกาของบ้านเมือง แนะนำบุตรหลานของท่านที่อยู่ในประเทศไทย ว่าการลงประชามติเพื่อแยกตัวเป็นเอกราช ไม่สามารถกระทำได้ เพราะเป็นการละเมิดกฎหมายและบูรณภาพแห่งดินแดน และเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งรัฐ และที่สำคัญเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ให้ความสำคัญกับประชาชนทุกส่วนด้วยดีมาเสมอ”

จากนี้ไป กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ต้องเร่งสร้างความเข้าใจต่อประชาชนและกลุ่มที่มีความเห็นต่างในด้านนี้ ให้ยกเลิกการกระทำ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่สามารถกระทำได้และผิดต่อหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย