พอใช้วัยชราต้องมี 4 ล้านบาท

  • วันที่ 18 เม.ย. 2560 เวลา 13:21 น.

พอใช้วัยชราต้องมี 4 ล้านบาท

อยากเกษียณสบายต้องมีเงินอย่างน้อย 4.36 ล้าน ให้พอใช้จ่ายเดือนละ 1.6 หมื่นไปอีก 20 ปี

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คนไทยควรมีเงินหลังเกษียณขั้นต่ำ 4,361,799 บาท เพื่อให้มีเงินใช้จ่ายเดือนละ 1.6 หมื่นบาทไปตลอด 20 ปีหลังจากเกษียณ

“ทั้งนี้ คำนวณจากผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อคน (GNP per capita) ของคนไทย จะอยู่ที่ปีละ 192,812 บาท หรือเท่ากับ 16,068 บาท/เดือน แต่ในอีก 20 ปีข้างหน้า ค่าใช้จ่าย 16,068 บาท จะมีมูลค่าเพิ่มเป็น 29,255 บาท จากอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยปีละ 3% ดังนั้นเมื่อปรับด้วยอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำและรวมอัตราเงินเฟ้อแล้วคิดออกมาเป็นมูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ 4.36 ล้านบาท จึงเป็นจำนวนเงินหลังเกษียณขั้นต่ำที่คนไทยควรมี” นายกฤษฎา กล่าว

อย่างไรก็ตาม นายกฤษฎา กล่าวว่า เมื่อประเมินจากเงินออมเพื่อวัยเกษียณในระบบ ซึ่งประกอบด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) มีเงินออมเฉลี่ย 1-5 แสนบาท ซึ่งอาจจะทำให้มีเงินออมไม่ถึงระดับเงินออมขั้นต่ำที่ควรมีในวัยเกษียณ

นอกจากนี้ ยังมีคนไทยวัย 20-59 ปี เพียง 15 ล้านคน จาก 40 ล้านคน ที่อยู่ในระบบการออมเพื่อเกษียณ ซึ่งอาจทำให้คนไทยส่วนใหญ่มีความเสี่ยงให้เกิดภาวะเกษียณทุกข์

ข่าวอื่นๆ