กก.ตรวจสอบหนุน "ก่อศักดิ์" อยู่ต่อ หุ้นCPALLยังร่วง

  • วันที่ 21 ธ.ค. 2558 เวลา 10:15 น.

กก.ตรวจสอบหนุน "ก่อศักดิ์" อยู่ต่อ หุ้นCPALLยังร่วง

กก.ตรวจสอบยืนยันให้ ก่อศักดิ์-พิทยา-ปิยะวัฒน์ที่ถูกก.ล.ต.ปรับข้อหาใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหุ้น ดำรงตำแหน่งต่อไป อ้างเก่งหาคนแทนยาก หุ้นCPALLIร่วงต่อ

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัท บริษัท ซีพี ออลล์  (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วาระพิเศษ โดยมีกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.2558 เวลา 17.00-19.00 น. ได้ข้อสรุปจากที่ประชุมดังมีรายละเอียดตามแถลงการณ์ของคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล  กรรมการ และนายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ ยังเป็นผู้บริหารของCPALLต่อไปโดยให้เหตุผลว่า

ที่ประชุมรับทราบว่าผู้บริหารทั้งสามคนได้ยอมรับในคำตัดสินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์( ก.ล.ต. )โดยได้รับการเปรียบเทียบปรับแล้ว และได้พิจารณาข้อเท็จจริงต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วน โดยคำนึงถึงการลงโทษของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว ตลอดจนพฤติกรรมและผลงานในอดีต รวมทั้งคุณสมบัติและประสบการณ์อันโดดเด่นของบุคคลเหล่านี้ ซึ่งหาทดแทนได้ยาก โดยเปรียบเทียบกับผลกระทบและผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ และความเชื่อมั่น ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก

อย่างไรก็ดี ด้วยความเคารพในการตัดสินของสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทควรจะพัฒนาและปรับปรุงแนวทาง และกระบวนการ ตลอดจนการอบรมพนักงานในเรื่องบรรษัทภิบาล เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจบนมาตรฐานบรรษัทภิบาลตามที่สาธารณชนต่างคาดหวัง จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมจึงมีมติดังต่อไปนี้

1. จัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล อันจะช่วยเสริมระบบบรรษัทภิบาลในปัจจุบันให้มีความรัดกุมและครอบคลุมยิ่ง ขึ้น เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไปพิจารณาให้ความเห็นชอบ

2. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านบรรษัทภิบาลจากภายนอก ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย และการตรวจสอบ เพื่อทบทวนจุดอ่อนในโครงสร้างและกระบวนการด้านบรรษัทภิบาลต่าง ๆ รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง โดยผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

3. กำหนดให้จัดการอบรมที่มีเนื้อหาครอบคลุมอย่างสมํ่าเสมอแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทตลอดจนผู้ใดก็ตามที่อาจเข้าถึงข้อมูลที่มิได้เผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญ และให้ปฏิบัติตน ตามกฎข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ราคาหุ้นCPALL เปิดตลาดเช้าวันนี้ ร่วงลงไป 0.25 บาทหรือ 0.60%มาอยู่ที่ 41.75 บาท

ข่าวอื่นๆ