รัฐเบิกจ่ายใช้เงินครึ่งปีแรกงบประมาณเกินเป้า

  • วันที่ 17 เม.ย. 2562 เวลา 13:35 น.

รัฐเบิกจ่ายใช้เงินครึ่งปีแรกงบประมาณเกินเป้า

กรมบัญชีกลางเผยผลการใช้จ่ายเงินสิ้นไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2562 ใช้จ่ายแล้ว 1.76 ล้านล้านบาท ใช้จ่ายได้เกินเป้า

นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ตั้งแต่1 ต.ค. 61 – 29 มี.ค. 62 งบประมาณภาพรวมมีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 1.76 ล้านล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 58.86% โดยแบ่งเป็น รายจ่ายประจำมีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 1.41 ล้านล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2.35 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 60.04%

ขณะที่รายจ่ายลงทุน (กรณีไม่รวมงบกลาง) มีการใช้จ่ายแล้ว 3.52 แสนล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 5.56 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 63.36% นางญาณี กล่าวว่า กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือถึงส่วนราชการเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งบริหารจัดการให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางได้จัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างกรมบัญชีกลางกับส่วนราชการ เพื่อประสานงานกับคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน

สำหรับในส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้สำนักงานคลังเขต 9 เขต และสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด ติดตามเร่งรัดและให้คำปรึกษาแนะนำ สนับสนุนข้อมูลแก่หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด อีกทั้งช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ข่าวอื่นๆ