เอสเอ็มอีแบงก์ติดปีกธุรกิจเครื่องแกงด้วยนวัตกรรม

  • วันที่ 12 เม.ย. 2562 เวลา 12:49 น.

เอสเอ็มอีแบงก์ติดปีกธุรกิจเครื่องแกงด้วยนวัตกรรม

เอสเอ็มแบงก์จับมือ ม.อ.จัดโครงการ“SME D Scale up Curry & Herb Innovation ติดปีกธุรกิจเครื่องแกง อาหารและสมุนไพร ด้วยนวัตกรรม” ชิงเงินรางวัลกว่า 1 แสนบาท

นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ เอสเอ็มอีแบงก์ กล่าวว่าจากข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ปี 2561 การส่งออกเครื่องแกงสำเร็จรูปของประเทศไทยมีมูลค่า 2,332 ล้านบาท และการส่งออกเครื่องเทศและสมุนไพรมีมูลค่า 6,530 ล้านบาท ถือว่ามีการขยายตัวดี

ดังนั้น เอสเอ็มอีแบงก์จึงได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดโครงการ “SME D Scale up Curry & Herb Innovation ติดปีกธุรกิจเครื่องแกง อาหารและสมุนไพรด้วยนวัตกรรม” เพื่อขับเคลื่อนห่วงโซ่เครือข่ายการผลิตสมุนไพรไทย กลุ่มแปรรูปเครื่องแกงและอาหารทั่วประเทศตั้งแต่ภาคเกษตรจนถึงผู้ประกอบการพัฒนากระบวนความคิดเชิงสร้างสรรค์ การออกแบบพัฒนานวัตกรรม การสร้างแบรนด์และส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ทั้งภายในและต่างประเทศและผู้เข้าอบรมยังมีโอกาสแสดงศักยภาพโดยเข้าแข่งขัน Pitching ชิงเงินรางวัลมูลค่า 1 แสนบาท

สำหรับโครงการ ดังกล่าว เป็นหลักสูตรพิเศษ จัดทำขึ้นเพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มเครื่องแกงสดและเครื่องแกงแปรรูป กลุ่มวัตถุดิบ (ต้นน้ำ) กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการธุรกิจเครื่องแกงกลุ่มผู้ประกอบการที่แปรรูปวัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive)และกลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจ โดยโครงการนี้รับผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวนจำกัดเพียง 50 คนเท่านั้น เพื่อให้การอบรมเข้มข้นและใกล้ชิดกับผู้ประกอบการ

ทั้งนี้การอบรมแบ่งเป็น 3 Camp ในช่วงระหว่างเดือน พ.ค. -มิ.ย. โดย Camp1 รับจำนวน 50 ราย เน้นการอบรมสร้างเครือข่ายและแรงบันดาลใจ Camp2 คัดเลือกเหลือจำนวน 20 ราย เรียนรู้กระบวนการการออกแบบพัฒนานวัตกรรม การศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์สินค้าในตลาดโลก Design Thinking, Branding and Packaging รวมถึงการเสนอแนวคิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

สำหรับ Camp3 จำนวน 20 ราย ติดปีกอาวุธธุรกิจเช่น ด้าน Digital Marketing, Food Design, Marketing and Business Plan เป็นต้น และจะมีการ Pitching ชิงเงินรางวัลด้วย

ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนธุรกิจ ด้านการตลาด ด้านการสื่อสาร และนำเสนอผลิตภัณฑ์ ด้านบัญชี และด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม ที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์หรือต่อยอดธุรกิจของตัวเองต่อไป รวมถึงโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยพิเศษจากเอสเอ็มอีแบงก์ด้วย

นอกจากนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมช่วงเดือน ก.ค. -ก.ย. 2562 จะมีทีมคณาจารย์จาก ม.อ.ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเข้ไป Coaching ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจแบบยั่งยืนต่อไป

ผู้ประกอบการ SMEs& Startup ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 25 เม.ษ. 2562โดยสามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ของธนาคารเอสเอ็มอีแบงก์

 

ข่าวอื่นๆ