ธ.ก.ส.โชว์โครงการนโยบายรัฐ ดันรายได้เกษตรกรเพิ่ม 26.49%

  • วันที่ 12 เม.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

ธ.ก.ส.โชว์โครงการนโยบายรัฐ ดันรายได้เกษตรกรเพิ่ม 26.49%

ธ.ก.ส.สำรวจโครงการนโยบายรัฐ ดันรายได้เกษตรกรเพิ่ม 5,128 บาทต่อราย และเอสเอ็มอีเพิ่ม 4.6 แสนบาทต่อราย

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ผลการประเมินทางเศรษฐกิจ จากการดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาล โดยประเมินจาก 11 โครงการ ระหว่างปี 2559-2561 จากกลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกร สหกรณ์การเกษตร และผู้ประกอบการ SME เกษตร รวมทั้งสิ้น 1,223 ตัวอย่าง

จากการสำรวจพบว่า การดำเนินโครงการนโยบายรัฐของ ธ.ก.ส. ประสบความสำเร็จอย่างมากทางด้านเศรษฐกิจ โดยในภาพรวม เกษตรกร สหกรณ์การเกษตร และผู้ประกอบการ SME เกษตร หลังจากการเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น 26.49% เป็นเกษตรกร มีรายได้เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น 5,128 บาทต่อราย สหกรณ์การเกษตร มีรายได้ต่อปีเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 15.72 ล้านบาทต่อแห่ง และผู้ประกอบการ SME เกษตร มีรายได้ต่อปีเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.6 แสนบาทต่อราย

นอกจากนี้ มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น 21.83% คุณภาพผลผลิตดีขึ้น 2.86% มีทักษะในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น 9.16% ต้นทุนการผลิตลดลง 5.07% มีช่องทางการตลาดและจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 1.23% มีอำนาจในการต่อรองทางการตลาดเพิ่มขึ้น 2.94% มีแหล่งวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 2.86% และมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 2.13%

ด้านผลเชิงบวกด้านสังคม โดยภาพรวมหลังจากเข้าร่วมโครงการ เกษตรกร สหกรณ์การเกษตร และผู้ประกอบการ SME เกษตร มีโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินของรัฐเพิ่มสูงขึ้น 23.71% เข้าถึงความรู้ทางการเงินเพิ่มมากขึ้น 22.24% และมีสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีขึ้น 4.09%

นายสมเกียรติ กล่าวว่า การจ่ายเงินกู้ในปีบัญชี 2560 มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 2.57 แสนล้านบาท สามารถสร้างผลประโยชน์ได้รวมทั้งสิ้น 3.8 แสนล้านบาท โดยส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรและธุรกิจแปรรูปการเกษตรที่ ธ.ก.ส. ให้สินเชื่อ อาทิ การทำไร่อ้อย การทำข้าวโพด การทำนา รวมทั้งธุรกิจภายในประเทศที่มีความเชื่อมโยงกับภาคเกษตรกรรมและธุรกิจการแปรรูปการเกษตร อาทิ ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช ซึ่งคิดเป็นผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน เท่ากับ 1.48 หรือการจ่ายเงินกู้ของ ธ.ก.ส. มูลค่า 1 บาท สามารถสร้างประโยชน์สู่สังคมคิดเป็นมูลค่า 1.48 บาท

ข่าวอื่นๆ