ACTจี้บอร์ด ทอท.ประมูลดิวตี้ฟรีโปร่งใส

  • วันที่ 04 เม.ย. 2562 เวลา 17:24 น.

ACTจี้บอร์ด ทอท.ประมูลดิวตี้ฟรีโปร่งใส

ACT ออกจม.เปิดผนึก จี้ บอร์ด ทอท. ดูแลให้การประมูลดิวตี้ฟรี 4 สนามบินโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนกับสาธารณะ

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2562 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ออกจดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) เรื่อง บทบาทคณะกรรมการ ทอท. กรณีการเปิดประมูลดิวตี้ฟรี 4 สนามบิน

โดยเนื้อหาในจดหมายระบุว่า ตามที่ ทอท. ได้เปิดให้มีการประมูลสัมปทานร้านค้าปลอดภาษีและอากร (ดิวตี้ฟรี) ใน 4 สนามบินหลักของประเทศ อันนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามอย่างกว้างขวางจากสังคม ถึงความโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรมและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สูงสุดของประเทศ จะเห็นได้ว่าข้อท้วงติงที่เกิดขึ้นหลากหลายนั้น มีข้อมูลหลักฐานสนับสนุนที่อ้างอิง จากบทเรียนความสำเร็จของสนามบินชั้นนำในต่างประเทศ ข้อเสนอจากสถาบันในอุตสาหกรรมค้าปลีกและรายงานผลการศึกษาของนักวิชาการ ขณะที่การชี้แจงของ ทอท. ยังขาดข้อมูลและสถิติสนับสนุนชัดเจนพอที่จะทำให้สาธารณชนสามารถเข้าใจ เชื่อถือและตรวจสอบได้

ทั้งนี้ ACT เห็นว่าปัจจุบัน ทอท. มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทสำคัญของประเทศ และยังเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย จึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่พึงกระทำ ในระดับสูงสุดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น อีกทั้งเกียรติภูมิขององค์กร ผู้บริหาร บุคลากร และคณะกรรมการที่ประกอบด้วยข้าราชการ อดีตข้าราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย

ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลฝ่ายบริหาร จึงต้องกระทำโดยยึดหลักความระมัดระวัง รอบคอบ และการตัดสินใจใดๆ ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ได้รับจากฝ่ายบริหารอย่างครบถ้วน เพียงพอมีหลักการ น่าเชื่อถือ ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ACT เชื่อว่าคนไทยต้องการเห็นคณะกรรมการ ทอท. ให้ความสำคัญในการดำเนินการอย่างมีธรรมาภิบาลสูงสุด และจริงจังในการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน มีหลักการน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้อย่างเพียงพอเพื่อให้สาธารณชนเข้าใจและยอมรับ

ทั้งนี้ ACT พร้อมให้การสนับสนุน ทอท. ในการรวบรวมข้อมูลและแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการเปิดประมูลครั้งนี้ และการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ชอบธรรม มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับจากสังคม

ข่าวอื่นๆ