กสิกรไทยรื้อโครงสร้างสาขา

  • วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 07:36 น.

กสิกรไทยรื้อโครงสร้างสาขา

กสิกรไทย เตรียมปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ตั้ง "One Team" ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางบริหาร นำร่อง 9 จังหวัด

รายงานข่าวจากธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย มีมติแต่งตั้ง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 2 ตำแหน่ง ได้แก่ นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ เป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ดูแลสายงานผลิตภัณฑ์บรรษัทและผู้ประกอบการ และนายจงรัก รัตนเพียร เป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ดูแลสายงานการเงินและควบคุม และแต่งตั้ง 2 รองกรรมการ ผู้จัดการ ได้แก่ นายดิถีชัย ลิมโปดม และนายทิพากร สายพัฒนา ดูแลสายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เตรียมประกาศโครงสร้างการบริหารงานใหม่ โดยจัดตั้ง One Team ขึ้น ซึ่งเป็นระบบงานสาขาในรูปแบบใหม่ โดยรูปแบบของวันทีม จะตั้งผู้ว่าจังหวัดเป็นผู้ดูแลและสั่งการ ไม่ใช่สั่งการไปจากสำนักงานใหญ่เหมือนในอดีต ให้ทีมสาขาบอกว่าต้องการอะไร ในพื้นที่ให้ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิในการ ตัดสินใจ จ่ายเงินเดือนพนักงาน ตั้งเคพีไอ ตั้งเป้าหมายการทำงานร่วมกัน สามารถเลือกได้ว่าต้องการอะไร ไม่อยากได้อะไร

รายงานข่าวระบุว่า ธนาคารจะเริ่มใช้การบริหารงานรูปแบบใหม่ใน 9 จังหวัดคือ จ.ลำปาง เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี จันทบุรี ตราด สกลนคร อุบลราชธานี ชุมพร และตรัง ซึ่งวันทีมแต่ละจังหวัดจะดูแลงานลูกค้า เอสเอ็มอีและลูกค้ารายย่อยในแต่ละจังหวัดด้วย แต่ละพื้นที่จะใช้กลยุทธ์และรูปแบบทำงานที่แตกต่างกัน ผู้ว่าจังหวัดแต่ละทีมจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้รายละเอียดโครงสร้างใหม่ธนาคารจะประกาศในวันที่ 28 ม.ค.นี้

ทั้งนี้ ก่อนจะเริ่มโครงสร้างใหม่ธนาคารได้นำร่องทดลองปฏิบัติงานมาพักหนึ่ง ปรากฏว่าทั้งพนักงานและลูกค้าใน 9 จังหวัดชื่นชอบจึงได้นำมาใช้เต็ม รูปแบบ เดิมในต่างจังหวัดมี 5-6 ฝ่าย อยู่ในจังหวัดเดียวกันแต่ก็ไม่รู้จักกัน ระบบนี้จะทำให้ทุกคนมารวมเป็นหนึ่งเดียว เวลาให้บริการจึงร่วมกันดูแลยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ไม่แย่งลูกค้ากัน เพราะทุกคนเป็นทีมเดียวกันไม่ใช่คู่แข่ง และจากการปรับรูปแบบการทำงาน ทำให้จำนวนพนักงานแบงก์ที่ลาออกน้อยลงมาก

สำหรับเครือข่ายสาขา ธนาคารไม่มีเป้าหมายที่จะลดจำนวนสาขาลงเท่าใด แต่จะลดสาขาที่ซ้ำซ้อน หรืออยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันมาก รวมให้เป็นสาขาเดียวกันเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและให้บริการลูกค้า ซึ่งมีเป้าหมายจะปรับงานสาขาให้สาขาของธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้คิดรูปแบบการบริการลูกค้าได้ง่ายขึ้น

ข่าวอื่นๆ