posttoday

คปภ.เปิดยุทธศาสตร์ปี'62 เน้นยกระดับสร้างมาตรฐานประกันภัย

31 ธันวาคม 2561

คปภ.เศรษฐกิจปีหน้ายังขยายตัวดีต่อเนื่องทั้งภาคการค้าการลงทุน อานิสงส์ดันยอดเบี้ยประกันภัยรวม 9 แสนล้าน โต 5.9%

คปภ.เศรษฐกิจปีหน้ายังขยายตัวดีต่อเนื่องทั้งภาคการค้าการลงทุน อานิสงส์ดันยอดเบี้ยประกันภัยรวม 9 แสนล้าน โต 5.9%

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ในปี 2562 จะต้องจับตาการเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้าการผลิตและการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งคาดว่าการส่งออกยังคงมีแนวโน้มขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี และแนวโน้มการลงทุนเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มการเร่งตัวขึ้นของการลงทุนภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชนที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้านค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังมีแนวโน้มการขยายตัวที่อยู่ในเกณฑ์ดี พร้อมทั้งแรงขับเคลื่อนจากภาคการ ท่องเที่ยวที่มีทิศทางเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม คปภ.คาดว่าสิ้นปี 2562 จะมีเบี้ยประกันภัยรวมทั้งปีประมาณ 9.04 แสนล้านบาท เติบโต 4.9-5.9% ทั้งนี้แยกเป็นเบี้ยประกันชีวิต 6.64 แสนล้านบาท เติบโต 5-6%  และเบี้ยประกันวินาศภัย 2.40 แสนล้านบาท เติบโต 4.7-5.7%

นายสุทธิพล กล่าวถึงนโยบายการกำกับดูแลอุตสาหกรรมประกันภัยในปี 2562 ว่าจะมุ่งเน้นการพัฒนา ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อให้มีมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน รวมถึงช่วยการเข้ามาบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ผ่าน 3 พันธกิจ คือ 1.พัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็งมั่นคง 2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาท สร้างเสริมความเข้มแข็ง มั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ และ 3.คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรม

ทั้งนี้ จะขับเคลื่อนผ่านกลยุทธ์ 5 ด้าน คือ 1.ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบใหม่ๆ และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพให้ระบบประกันภัยของประเทศ ตลอดจนปรับโฉมกระบวนการให้ความเห็นชอบแบบกรมธรรม์ประกันภัยให้มีประสิทธิภาพสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนยกเลิกกฎระเบียบที่ล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย

ด้านที่ 2 พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานของ คปภ. 3.สร้างและขยายเครือข่ายพันธมิตรและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมประกันภัย 4.พัฒนาระบบการกำกับและตรวจสอบด้านเสถียรภาพแบบสมดุล และอยู่รอดในกระแส Digital Disruption รวมทั้งให้ความสำคัญในการดูแลเรื่อง Market Conduct และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการประกันภัย  5.พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประกันภัยของประเทศ