หนุนคนจนมีบ้าน เว้นอากรประมูล

  • วันที่ 12 ต.ค. 2561 เวลา 08:01 น.

หนุนคนจนมีบ้าน เว้นอากรประมูล

คลัง เว้นอากรแสตมป์ผู้ถือบัตรสวัสดิการขายทอดตลาดที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 5 แสน บังคับคดีคัดทรัพย์ขาย 2.8 หมื่นรายการ

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เรื่องมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพื่อใช้อยู่อาศัย สำหรับโครงการประชารัฐสวัสดิการของกรมบังคับคดี เพื่อให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ จะมีสิทธิจะประมูลซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดที่กรมบังคับคดีนำออกมาขายทอดตลาด 1 ราย ต่อ 1 รายการ ราคาประเมินไม่เกิน 3-5 แสนบาท มีอยู่จำนวน 28,814 รายการ คิดเป็นมูลค่า 9,192 ล้านบาท ซึ่งจะได้รับการพิจารณายกเว้นค่าอากรแสตมป์ ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่าย ทั้งนี้การยกเว้นค่าอากร แสตมป์ดังกล่าว จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 12 ล้านบาท

ข่าวอื่นๆ